ສື່ການບັນຍາຍ
ສື່ສິ່ງພີມ
ໂຄໂລນາ/Covid19
1

ຮູບແບບການຂຽນຂ່າວຂອງລາວເຮົາມີຈັກຮູບແບບ? ມີຮູບແບບໃດແດ່?

A. ມີ 2 ຮູບແບບຄື: ປີລະມິດຕັ້ງ ແລະປີລະມິດຫົວປັກ

B. ມີ 3 ຮູບແບບຄື: ປີລະມິດຫົວຕັ້ງ, ປີລະມິດຫົວປັກ ແລະ ປີລະມິດປະສົມ

C. ມີ 4 ຮູບແບບຄື: ປີລະມິດຫົວຕັ້ງ, ປີລະມິດຫົວປັກ, ປີລະມິດປະສົມ ແລະ ປີລະມິດປິ່ນໂຕ

D. ມີ 5 ຮູບແບບຄື: ປີລະມິດຫົວຕັ້ງ, ປີລະມິດຫົວປັກ, ປີລະມິດປະສົມ, ປີລະມິດປິ່ນໂຕ ແລະ ສີ່ຫຼ່ຽມຜືນຜ້າ

B. ມີ 3 ຮູບແບບຄື: ປີລະມິດຫົວຕັ້ງ, ປີລະມິດຫົວປັກ ແລະ ປີລະມິດປະສົມ

1

ໂຄງສ້າງການຂຽນຂ່າວປະກອບມີຈັກສ່ວນທີ່ສໍາຄັນ? ມີສ່ວນໃດແດ່?

A. ມີ 3 ສ່ວນຄື: ຫົວຂໍ້ຂ່າວ, ວັກນໍາ ແລະ ເນື້ອໃນຂ່າວ

B. ມີ 4 ສ່ວນຄື: ຫົວຂໍ້ຂ່າວ, ວັກນໍາ, ສ່ວນເຊື່ອມ ແລະເນື້ອໃນຂ່າວ

C. ມີ 5 ສ່ວນຄື: ຫົວຂໍ້ຂ່າວ, ວັກນໍາ, ສ່ວນເຊື່ອມ, ເນື້ອໃນຂ່າວ ແລະສ່ວນທ້າຍ

C. ມີ 5 ສ່ວນຄື: ຫົວຂໍ້ຂ່າວ, ວັກນໍາ, ສ່ວນເຊື່ອມ, ເນື້ອໃນຂ່າວ ແລະສ່ວນທ້າຍ

1

ຈົ່ງຈັດລຽງຫຼັກການຂຽນຂ່າວ 5W + 1H ໃຫ້ຖືກຕາມລໍາດັບ?

  • A. Who, What, When, Where, Why, How
  • B. Who, When, What, Where, Why, How
  • C. Who, Where, What, When, Why, How
  • D. Who, What, Where, When, Why, How
  • A. Who, What, When, Where, Why, How
2

ອົງປະກອບຫຼັກຂອງການຈັັດລາຍການຂອງໂທລະພາບ ປະກອບມີຫຍັງແດ່?

A. ຜູ້ຊົມລາຍການ, ຜູ້ປະກອບລາຍການໂຄສະນາ ແລະໜ່ວຍງານຂອງລັດ

B. ຜູ້ຊົມລາຍການ, ຜູ້ຈັດລາຍການ ແລະ ບົດຂອງລາຍການ

C. ຜູ້ຊົມລາຍການ, ໜ່ວຍງນຂອງລັດ ແລະບົດຂອງລາຍການ

D. ຖຶກທຸກຂໍ້

A. ຜູ້ຊົມລາຍການ, ຜູ້ປະກອບລາຍການໂຄສະນາ ແລະໜ່ວຍງານຂອງລັດ

2

ປະເພດຂອງລາຍການໂທລະພາບປະກອບມີ 4 ປະເພດຫຼັກຄື:

A. ປະເພດຂ່າວສານ, ຄວາມບັນເທີງ, ກິລາ ແລະໃຫ້ຄວາມຮູ້

B. ປະເພດຂ່າວສານ, ຄວາມບັນເທີງ, ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະໂຄສະນາ - ບໍລິການທຸລະກິດ

C. ປະເພດຂ່າວສານ, ຄວາມບັນເທີງ, ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະໂຄສະນາ -ປະຊາສຳພັນ

D. ປະເພດຂ່າວສານ, ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະໂຄສະນາ -ປະຊາສຳພັນ ແລະ ບໍລິການທຸລະກິດ

B. ປະເພດຂ່າວສານ, ຄວາມບັນເທີງ, ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະໂຄສະນາ - ບໍລິການທຸລະກິດ

2

ໂດຍປົກະຕິແລ້ວ ບຸກຄະລາກອນຂ່າວທີມີໜ້າທີ່ນຳສະເໜີຂ່າວໃນລາຍການນັ້ນ ປະກອບດ້ວຍບຸກຄະລາກອນໃດແດ່?

A. ຜູ້ປະກາດຂ່າວຫຼັກ, ປະກາດຂ່າວຮ່ວມ ແລະຜູ້ກຳກັບການຜະລິດຂ່າວ

B. ຜູ້ປະກາດຂ່າວຫຼັກ, ຜູ້ປະກາດຂ່າວຮອງ ແລະຜູ້ສື່ຂ່າງ

C. ຜູ້ປະກາດຂ່າວຫຼັກ, ຜູ້ປະກາດຂ່າວຮ່ວມ ແລະ ຜູ້ສື່ຂ່າວ

D. ຜູ້ປະກາດຂ່າວຫຼັກ, ຜູ້ປະກາດຂ່າວຮ່ວມ ແລະຜູ້ຖ່າຍທຳ

C. ຜູ້ປະກາດຂ່າວຫຼັກ, ຜູ້ປະກາດຂ່າວຮ່ວມ ແລະ ຜູ້ສື່ຂ່າວ

3

 ຂະບວນການສ້າງສັນມີຈັກຂະບວນ?

A. 2 ຂະບວນ

B. 3 ຂະບວນ

C. 4 ຂະບວນ

D. 5 ຂະບວນ

 B. 3 ຂະບວນ

3

ຫລັກການມະນຸດສຳພັນເບື້ອງຕົ້ນມີຈັກຫຼັກການ?

A. 4 ຫລັກການ

B. 5 ຫລັກການ

C. 6 ຫລັກການ

D. 7 ຫລັກການ

B. 5 ຫລັກການ

3

ຄຸນສົມບັດຂອງບຸກຄົນທີ່ມີມະນຸດສຳພັນທີ່ດີນັ້ນມີຈັກຢ່າງ?

A. 5 ຢ່າງ

B. 6 ຢ່າງ,

C. 7 ຢ່າງ

D. 8 ຢ່າງ

C. 7 ຢ່າງ

4

ທັກສະທາງການບໍລິຫານມີຈັກທັກສະ?

A. 2 ຢ່າງ

B. 3 ຢ່າງ

C. 4 ຢ່າງ

D. 5 ຢ່າງ

B. 3 ຢ່າງ

4

 ຜູ້ສື່ຂ່າວແມ່ນຫຍັງ?

A. ແມ່ນບຸກຄະລາກອນໃນໜ່ວຍງານຂ່າວທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໄປເກັບກໍາຂ່າວ (ສະແຫວງຫາຂ່າວ) ຕາມການມອບໝາຍຂອງບັນນາທິການ.

B. ແມ່ນນັກຂ່າວທົ່ວໄປ.

C. ແມ່ນຜູ້ສະແຫວງຫາຂໍ້ມູນ.

D. ແມ່ນຜູ້ລາຍງານຂ່າວ.

A. ແມ່ນບຸກຄະລາກອນໃນໜ່ວຍງານຂ່າວທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໄປເກັບກໍາຂ່າວ (ສະແຫວງຫາຂ່າວ) ຕາມການມອບໝາຍຂອງບັນນາທິການ.

4

ວິທີການຂອງຜູ້ສື່ຂ່າວ ( ນັກຂ່າວ ) ເບື່ອງຕົ້ນປະກອບມີຫຍັງແດ່?

A. ການສັງເກດ, ການສໍາພາດ ແລະ ການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຈາກແຫຼ່ງຂ່າວຕ່າງໆ

B. ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ.

C. ມີຄວາມວ່ອງໄວທັນຕໍ່ເຫດການ.

D. ສໍາພາດຫາຂໍ້ມູນຄວາມເປັນຈິ່ງ.

A. ການສັງເກດ, ການສໍາພາດ ແລະ ການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຈາກແຫຼ່ງຂ່າວຕ່າງໆ

5

 ຂ່າວແມ່ນຫຍັງ?

A. ຂ່າວເປັນບົດລາຍງານຂອງເຫດການໜຶ່ງ ທີ່ກະທັດຮັດຈະແຈ້ງຈັດສະເໜີໄດ້ພາຍໃນໄລຍະເວລາອັນເໝາະສົມ.

B. ກ່ອນທີ່ຈະລາຍງານຂ່າວຕ້ອງມີການລວບລວມເຫດການ.

C. ເນື້ອໃນຂ່າວຈົນແງມູມທີ່ນໍາສະເໜີນັ້ນໃຫ້ຜູ້ຮັບສານເກີດປະໂຫຍດຕໍ່ສ່ວນລວມ.

D. ຂ່າວຄືການແຈ້ງສະພາບການ ລາຍງານເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນສົດໆຮ້ອນໆໜ້າສົນໃຈ.

D. ຂ່າວຄືການແຈ້ງສະພາບການ ລາຍງານເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນສົດໆຮ້ອນໆໜ້າສົນໃຈ.

5

ຂໍ້ໃດແມ່ນຄວາມໝາຍຂອງການສື່ຂ່າວ? 

A. ແມ່ນການສະແຫວງຫາ ແລະ ຮວບຮວມເຫດການຂອງຄວາມເປັນຈິ່ງ.

B. ແມ່ນຂະບວນການປະຕິບັດງານດ້ານວາລະສິນ, ວາລະສານ, ເລີ່ມແຕ່ການຄົ້ນຄ້ວາ.

C. ແມ່ນການສະແຫວງຫາຂໍ້ມູນ, ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຮວບຮວມຂໍ້ມູນເພື່ອໃຫ້ມວນຊົນມີຄວາມສົນນໃຈ

D. ຖືກໝົດທຸກຂໍ້.

C. ແມ່ນການສະແຫວງຫາຂໍ້ມູນ, ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຮວບຮວມຂໍ້ມູນເພື່ອໃຫ້ມວນຊົນມີຄວາມຊົນໃຈ

5

ໂໝດສີຂອງໂປແກຣມ Adobe Illustrator ມີຈັກໂຫມດ?

A. ມີ 2 ໂໝດຄື Black ແລະ pink

B. ມີ 2 ໂໝດຄື AGB ແລະ CMYK

C. ມີ 2 ໂໝດຄື RGB ແລະ CMYK

D. ມີ 2 ໂໝດຄື ABC ແລະ CMYK

C. ມີ 2 ໂໝດຄື RGB ແລະ CMYK

Click to zoom
M
e
n
u