charzard
charmander
bulbasaur
ivysaur
venasaur
100

100

100

100

venasaur

200

200

200

200

charmander

300

300

300

300

chameleon

400

400

400

400

charzard

500

500

500

500

ivysaur

Click to zoom
M
e
n
u