Tájékozódás térben és időben
Kritikai gondolkodás 1.
Személyek és intézmények
Kritikai gondolkodás 2.
Okok, következmények
Fogalmak
Források
100

Jellemezd röviden Itália földrajzi adottságait!

Itália földje félsziget, amely központi helyet foglal el a Földközi-tenger térségében, partvidéke tagolatlan, kiterjedt medencéi földművelésre alkalmasak.

100

Ki, mikor és hogyan segítette a plebejusok fölhöz jutását a Kr.e. IV. században?

Licinius és néptribunustársa Kr. e. 367-ben 500 jugerumban maximálta az ager publicusból bérelhető földbirtok nagyságát.

100

Mely társadalmi rétegek húzták a legnagyobb hasznot a provinciákból?

Az ager publicusból nagy területeket bérlő szenátori rend, és az adóbérlettel és kölcsönökkel foglalkozó lovagrend.

100

provincia

Tartomány, a meghódított területen kialakított igazgatási egység a Római Birodalomban, lakossága adót fizetett Rómának, s nem képviseltethette magát a római politikában.

200

Mikor és hol zajlottak az első illetve a második triumvirátus tagjai közötti döntő ütközetek?

Caesar egyeduralma a Pompeius fölötti győzelem (Pharszalosz, Kr. e. 48.), Octavianusé az Antonius fölötti győzelem (Actium, Kr.e. 31.) után szerezte meg az egyeduralmat.

200

Melyek voltak a köztársaság válságának fő összetevői, és kik tettek kísérletet megoldásukra (II-I. sz.)?

Parasztság válsága (Gracchusok Kr.e. 133, 123), hadsereg válsága (Marius), államszervezet válsága (Sulla)

200

Melyik párthoz kötődött Caesar és miért?

A néppárthoz kötődött, bár patrícius családból származott, apja Marius sógora volt, felesége egy néppárti politikus leánya.

200

senatus

A vének tanácsa Rómában, a köztársaság idején a legfőbb hatalmat birtokló testület, amelynek a legvagyonosabb nemzetségek vezetői lehettek a tagjai, a császárkorban hatalma fokozatosan jelentéktelenné vált.

300

Melyek voltak Caesar hatalomra jutásának fő lépései?

Kibékítette Crassust és Pompeiust, (Kr.e. 60 első triumvirátus), Gallia helytartója lett, itt kitolta a birodalom határait (Kr.e. 58-52), a senatus Rómába rendeli (Kr.e. 49), polgárháborúban legyőzi Pompeiust (Kr.e. 48)

300

Milyen két politikai erő jött létre a Kr. e. 2. évszázad kiéleződő konfliktusai során?

A szenátori rendet képviselő optimaták a köztársasági hagyományok tiszteletét , a néppárt a lovagrendet képviselte, és a nép érdekeinek védelmére hivatkozott.

300

Hogyan nyerte el Caesar a rómaiak rokonszenvét?

Ünnepi játékokat szervezett, Galliában újabb hódításokat szerzett, kitűnő hadvezérként népszerűségre tett szert (letelepítette veteránjait), sok provinciabelinek polgárjogot adott, földet osztott.

300

dictator

Teljhatalommal rendelkező katonai és polgári vezető a köztársasági Rómában, akit végveszély esetén a senatus nevezett ki, s megbízatása korlátozott időre (fél év) szólt. (A polgárháborúk korában e címet birtokolták a hatalmat megszerző politikusok, majd a császárkorban az uralkodók egyik címévé vált.)

400

Mikor gyilkolták meg Caesart?

Kr.e. 44 március idusán.

400

Hogyan reformálta meg a hadsereget Marius?

Katonáit a nincstelen római polgárok, a proletárok közül válogatta, akik 16 évig szolgáltak, zsoldot kaptak, a veteránok végül földhöz jutottak.

400

Kik és miért fordultak szembe vele?

Nem vette figyelembe, hogy a köztársasági hagyományok még erősek, ezért Cassius és Brutus vezetésével köztársaság-párti összeesküvők meggyilkolták.

400

patrícius (a) és plebejus (b)

(a) Róma alapító nemzetségeinek leszármazottja, vagyonos, polgárjoggal rendelkező csoportjának tagja, a Kr. e a III. sz.-ig a hatalom kizárólagos birtokosai/ (b) szabad ember, nem tartozott a patrícius nemzetségekhez: parasztok, kereskedők, iparosok, kezdetben polgárjog nélkül.

500

Hogyan osztoztak az első triumvirátus tagjai Róma területén?

Caesar Gallia helytartója lett, Crassus Syriába, Pompeius Hispániába ment.

500

Melyek voltak Caesar főbb tisztségei?

consul, Gallia helytartója, örökös diktátor

500

Melyek voltak Caesar főbb reformjai?

Csökkenteni akarta a senatus tekintélyét, létszámát felemelte 900 főre, provinciabelieket is meghívott, értékálló aranypénzt veretett, naptárreformot vezetett be (Julianus-naptár, szökőnapok)

500

triumvirátus

Három férfi szövetsége, két politikai érdekszövetség elnevezése Rómában a köztársaság válsága idején.

M
e
n
u