РАВЕНКИ
НЕРАВЕНКИ
ФУНКЦИЈА
ОД СЕ ПО НЕШТО

100

РАВЕНСТВО СО ПРОМЕНЛИВА СЕ ВИКА
РАВЕНКА

100

СЕКОЈА ВРЕДНОСТ НА НЕПОЗНАТАТА ЗА КОЈА НЕРАВЕНКАТА ПРЕМИНУВА ВО ТОЧНО БРОЈНО НЕРАВЕНСТВО СЕ ВИКА
РЕШЕНИЕ НА НЕРАВЕНКАТА

100

ЛИНЕАРНАТА ФУНКЦИЈА СЕ ЗАДАВА СО ФОРМУЛАТА
Y=KX+N

100

ВО ФУНКЦИЈАТА y=kx-4 КОЛКУ ТРЕБА ДА Е ВРЕДНОСТА НА k ЗА ФУНКЦИЈАТА ДА Е ПАРАЛЕЛНА СО ФУНКЦИЈАТА y=-9x+2?
k=-9

200

СТЕПЕН НА РАВЕНКАТА X2+3X-1=5X E:
2

200

ДАЛИ Е ТОЧЕН ИСКАЗОТ БРОЈОТ 2 ПРИПАЃА НА ИНТЕРВАЛОТ [2,11)
ДА

200

КОЕФИЦИЕНТ ВО ФУНКЦИЈАТА Y=-X+6 E БРОЈОТ:
-1

200

ЗА КОЈА ВРЕДНОСТ НА k=3; k=-1 ИЛИ k=0 ФУНКЦИЈАТА y=kx+5 Е РАСТЕЧКА?
k=3

300

КОЛКУ НЕПОЗНАТИ ИМА РАВЕНКАТА 3Х+XY-5=3Y-1
2 НЕПОЗНАТИ

300

РЕШЕНИЕТО НА НЕРАВЕНКАТА X<1 ПРЕТСТАВЕНО СО ИНТЕРВАЛ Е
(-бесконечно;1)

300

ФОРМУЛАТА НА ЛИНЕАРНАТА ФУНКЦИЈА ВО КОЈА k=-2 и n=0 ГЛАСИ:
Y=-2X

300

КОЈА ОД РАВЕНКИТЕ НЕМА РЕШЕНИЕ? 3x-1=2x+1; 3x-2=3x+1; 5x-1=5x-1
ТОА Е РАВЕНКАТА 3x-2=3x+1

400

РЕШЕНИЕ НА РАВЕНКАТА 5(X+3)=2(X+3) E:
X=-3

400

НЕРАВЕНКАТА (Х/2)-1<(X/3)+1 ВО РЕШЕНА ФОРМА Е
X<12

400

КОЈ БРОЈ Е НУЛА НА ФУНКЦИЈАТА y=3x-6
ТОА Е БРОЈОТ 2

400

ЗБИРОТ НА ТРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ПРИРОДНИ БРОЕВИ Е 84.кОИ СЕ ТИЕ БРОЕВИ?
27,28 И 29.

500

АКО КОН НЕКОЈ БРОЈ СЕ ДОДАДЕ 12 И ДОБИЕНИОТ ЗБИР СЕ ПОМНОЖИ СО 5 СЕ ДОБИВА 200. КОЈ Е ТОЈ БРОЈ?
28

500

ЗА КОЈА ВРЕДНОСТ НА Х ИЗРАЗОТ (9-x)/2-(x+3)/4 ИМА ПОЗИТИВНА ВРЕДНОСТ?
X<5

500

НУЛА НА ФУНКЦИЈАТА y=kx+n Е БРОЈОТ Х=2 А СЛОБОДНИОТ ЧЛЕН Е -3. ОДРЕДИ ГО КОЕФИЦИЕНТОТ ПРЕД АРГУМЕНТОТ.
k=3/2

500

ЕДЕН РАБОТНИК САМ ЗАВРШУВА ЕДНА РАБОТА ЗА 6 ЧАСА, А ДРУГ РАБОТНИК ЗА 12 ЧАСА. ЗА КОЛКУ ВРЕМЕ ЗАЕДНО ЌЕ ЈА ЗАВРШАТ РАБОТАТА?
ЗА 4 ЧАСА