Tájékozódás térben és időben
Kritikai gondolkodás 1.
Személyek, intézmények
Kritikai gondolkodás 2.
Okok, következmények
Fogalmak
Források
100

Hol és mikor jöttek létre görög földön az első civilizációk?

Krétán a Kr. e. 3.  évezredben, Mükénében, a Kr. e. 2. évezred közepén jött létre civilizáció.

100

Mi volt Szolón reformjainak jelentősége?

Eltörölte az adósságokat és az adósrabszolgaságot, Athén lakosságát a származási alapú felosztás helyett vagyoni osztályokba sorolta, és ezek szerint határozta meg jogaikat és katonai feladataikat, növelte a népgyűlés szerepét.

100

Milyen korlátai voltak a demokráciának Athénban?

A politikai részvétel lehetőségével csak a teljes jogú athéni polgárok rendelkeztek (nagykorú, szabad, polgári jogokkal rendelkező polgárok: nők és rabszolgák nem), több intézmény döntései manipulálhatók voltak (pl. a cserépszavazás, népgyűlés).

100

Magyarázd meg a polisz fogalmát!

görög városállam, a városból és közvetlen környezetéből álló kisméretű államok elnevezése, amelyek a Kr. e. XII és VIII. század között alakultak ki, és a klasszikus kor politikai kereteit adták, végül a hellenizmus korában önállóságuk megszűnt.

100

"Nagy és csodálatos dolgot tervelve ki, egy városba telepítette Attika lakóit, és egy állam egységes népévé tette azokat., akik eddig szétszórtan éltek."

Ki a szerző, mi a város neve, mi a főhős neve?


Plutarkhosz, Athén, Thészeusz

200

Jellemezd röviden Hellász földrajzi adottságait!

A görög történelem fő helyszínei: a Balkán-félsziget déli része, az égei-tengeri szigetvilág, Kis-Ázsia partvidéke – éghajlata mediterrán, partvidéke tagolt, ércekben és építőkövekben  gazdag, termőföldben szegény.

200

Mi volt Kleiszthenész reformjainak jelentősége?

A területi felosztás (megnövelte a démosz részvételi esélyeit), a sorsolás (kivéve  a sztratégoszokat)  megakadályozta, hogy az arisztokrácia érvényesítse befolyását a választások során), és  a cserépszavazás intézménye (az önkényuralomra törő személyek eltávolítása )

200

Miért erősödött meg a démosz a perzsa háborúk folyamán?

Az arisztokrácia harcászati szerepét csökkentette (hopliták), kedvezett az iparosoknak és a kereskedőknek, és megerősítette Athén vezető szerepét a déloszi szövetségben, amelynek tagjaitól rendszeres adót szedett.

200

Magyarázd meg a türannisz fogalmát!

az egyeduralom, a zsarnokság görög elnevezése, a királysággal ellentétben az egyeduralkodó (a türannosz) a hatalmat törvénysértő módon, többnyire erőszakkal szerzi meg, és tartja fenn.

200

Hely, istenség, funkció

Olümpia, Zeusz, szentély

300

Mikor zajlott le a görög gyarmatosítás, és milyen területeket ért el?

A Kr. e. VIII-VI. században az eladósodott, földjüket vesztett parasztok és az új lehetőségeket kereső iparosok a Darda-nellák, a Márvány-tenger, a Boszporusz, a Fekete-tenger, Dél-Itália, Szicília és Afrika kikötésre alkalmas, szabad területein városokat, telepeket  hoztak létre.

300

Mi Themisztoklész tevékenységének jelentősége?

Themisztoklész elérte Ariszteidész száműzését, javaslatára Athén megerősítette flottáját, ami növelte a démosz harcászati szerepét, és gazdaságilag is számos előnyt biztosított számukra (hajóépítés), végül az areioszpagosz szerepét végleg formálissá tette.

300

Milyen feladatai voltak a népgyűlésnek, az ötszázak tanácsának és az areioszpagosznak Kleiszthenész reformjait követően?

A legfőbb törvényhozó hatalom a népgyűlés kezében volt, az ötszázak tanácsa intézte a napi ügyeket, az areioszpagosz feladatai formálissá váltak.

300

Magyarázd meg az ekklészia fogalmát!

a népgyűlés, az ókori Athénban a törvényhozó testület elnevezése: minden nagykorú polgárjoggal rendelkező férfi részt vett a munkájában.

300

Nevezzen meg három épületet, amely az Akropoliszon található!

Parthenón, Erektheion, Propülaia, Athéné Niké temploma

400

Jellemezze Athén földrajzi elhelyezkedését!

Az Attikai-félszigeten terül el, földrajzi fekvése kedvezett a hajózásnak, Athén kikötője Pireusz.

400

Melyek az 5. századi Athén legfontosabb intézményei, is mi volt a szerepük?

A népgyűlésen hozták meg a törvényeket és a legfontosabb döntéseket, az ötszázak tanácsa intézte a napi ügyeket, a héliaia az igazságszolgáltatással foglalkozó testület (6000 tagja volt, kis létszámú tanácsokban ülésezett, a polgárok sorsolás útján vettek részt munkájában.)

400

Mely tényezők tették lehetővé, hogy Athénban napidíjat tudjanak fizetni a polgároknak a közügyekben való részvételért?

Az athéni állam bevételei nőttek: a bírságok, a laurioni ezüstbányák jövedelme, a rabszolgamunkán alapuló nagy fazekasműhelyek termékei iránti kereslet, a kereskedelem, a kikötői forgalom haszna nőtt, a polgárok nem, de a metoikoszok és a felszabadított rabszolgák adóztak.

400

Magyarázd meg a cserépszavazás fogalmát!

(osztrakizmosz): eljárás, amelyet Kleiszthenész vezette be (Kr. e. 508) a zsarnokság megelőzésére, később Athén belpolitikai harcainak egyik eszközévé vált, a politikai ellenfeleket ezzel a módszerrel lehetett eltávolítani.

400

A perzsák hajóikkal átkeltek Attika földjére. Attikában ... volt a lovasság bevetésére legalkalmasabb hely. Tíz sztratégosz  vezette őket, köztük a tizedik ... 

Hol zajlott az ütközet? Ki volt a perzsa uralkodó? Ki volt a 10. sztratégosz? Ki  a forrás szerzője?

Marathón, Dareiosz, Miltiadész, Hérodotosz

500

Melyek voltak az athéni démosz polgárjogi küzdelmének fő állomásai?

Szolón: 594-ben: adósságlerázás, vagyoni alapú alkotmány, Peiszisztratosz türannisza (560-527) után Kleiszthenész: területi felosztás és a cserépszavazás (508), Themisztoklész, a Kr.e. 5. sz. közepén Periklész: az athéni polgárok teljes jogegyenlősége és napidíj bevezetése.

500

Ki volt Periklész?

15 évig sztratégosz,  személyes tekintélye, jó szónoki képessége miatt döntő befolyása volt az államügyek-re, elérte az areioszpagosz  jogkörének csökkentését, a napidíjak bevezetését,  szorgalmazta a hatalmas középítkezéseket, a  Spárta elleni háborúban, járványban halt meg.

500

Hogyan fejlesztette tovább Periklész az athéni polgárok jogi egyenlőségét?

Periklész a közügyekben (esküdtbíróságok és népgyűlés) részt vevő polgárok számára bevezette a napidíjat, ezzel a gyakorlatban is lehetővé tette, hogy a legszegényebbek is részt vehessenek a köz ügyeinek intézésében.

500

Magyarázd meg a démosz fogalmát!

(görög nép szóból): a görög társadalom egyik rétege (kereskedők, kézművesek, parasztok), amely fokozatosan politikai jogot nyert, és kivívta a demokráciát.

500

Melyik csata helyszínét látjuk? Ki volt a görög és a perzsa hadvezér?

Termopülai, Leonidasz, Xerxész

M
e
n
u