UNA
IKALAWA
100

Ano ang katumbas ng numerong 18 + 5 + 12 + 9 + 8 + 9 + 25 + 15 +14 sa alpabeto?

100

Ano ang katumbas ng mga numerong 16 + 1 + 14 + 7 + 11 + 1 + 20 at 5 + 20 + 14 + 9 + 11 + 15 sa alpabeto?

Click to zoom
M
e
n
u