(ក)
(ខ)
(គ)
(ឃ)
100

ម + ហ + េ + ស + ី

មហេសី

100

ស +  ោ + យ + រ + ា + ជ +  ្យ 

សោយរាជ្យ

100

ព + ុ + ទ + ្ធ +   ិ + ស + ែ + ន 

ពុទ្ធិសែន

100

ព +   ិ + ភ + ា + ក + ្ស + ា

ពិភាក្សា

200

ចូររកពាក្យបដិសព្ទនឹងពាក្យ 

" មក " ។

មក បដិសព្ទនឹងពាក្យ ទៅ

200

ចូររកពាក្យបដិសព្ទនឹងពាក្យ

 " គល់ " ។

គល់ បដិសព្ទនឹងពាក្យ " ចុង "

200

ចូររកពាក្យបដិសព្ទនឹងពាក្យ

 " មាន " ។

មាន បដិសព្ទនឹងពាក្យ " គ្មាន " ឬ " ក្រ "

200

ចូររកពាក្យបដិសព្ទនឹងពាក្យ

 " ថែរក្សា " ។

ថែរក្សា បដិសព្ទនឹងពាក្យ " បំផ្លាញ "

300

ចូររកពាក្យវេវចនសព្ទនឹងពាក្យ 

" បញ្ជា " ។

ពាក្យវេវចនសព្ទនឹងពាក្យ " បញ្ជា " គឺ បង្គាប់  ប្រាប់។

300

ចូររកពាក្យវេវចនសព្ទនឹងពាក្យ  

" ប្រុស " ។

ពាក្យវេវចនសព្ទនឹងពាក្យ 

" ប្រុស " គឺ បុរស ។

300

ចូររកពាក្យវេវចនសព្ទនឹងពាក្យ

 " ផ្ទះ " ។

ពាក្យវេវចនសព្ទនឹងពាក្យ " ផ្ទះ " គឺ លំនៅឋាន  គេហដ្ឋាន ។

300

ចូររកពាក្យបដិសព្ទនឹងពាក្យ

 " ថ្ងៃ " ។

រកពាក្យបដិសព្ទនឹងពាក្យ " ថ្ងៃ " គឺ យប់ ។

400

ចូររកពាក្យសទិសសព្ទនឹងពាក្យ

 " សត្វ " រួចពន្យល់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

ពាក្យសទិសសព្ទនឹងពាក្យ " សត្វ " គឺ

- សត្វ(ន) ភាវៈរស់ដែលស៊ីគេជាអាហារនិងអាចធ្វើចលនា។

- សាត់(ន) ប៉ើង ហើរតាមខ្យល់ ឬអណ្តែតតាមទឹក(រសាត់)។

400

ចូរពន្យល់ពាក្យ " សេដ្ឋី " ។

សេដ្ឋី (ន) អ្នកមានទ្រព្យឧត្ដម

      អ្នកមានទ្រព្យច្រើន។

400

ចូរពន្យល់ពាក្យ " នគរ " ។

នគរ (ន.) ប្រទេស បុរី ក្រុង។

400

ចូរពន្យល់ពាក្យ " មហេសី " ។

មហេសី (ន) ស្រ្តីជាភរិយានៃក្សត្រទ្រង់រាជ្យ ដែលបានអភិសេកពេញទីជាមួយនឹងព្រះរាជា។

Click to zoom
M
e
n
u