Botanika
Zoologiya
Anatomiya
Genetika
Um.bio
100

Biologiyaning oʻrganish usullari?

Kuzatish, taqqoslash, tarixiy, tajriba.

100

Zoologiya soʻzining ma'nosi ?

Zoon -hayvon ,logos- fan

100

Aorta tushunchasini kim kiritgan?

Aristotel.

100

Irsiyat nima?

Ota ona xususiyatlarini naslga oʻtkazish.

100

Hujayraviy tuzilishiga koʻra hayotning shakllari?

Eukariot va prokariot.

200

Botanika soʻzining ma'nosi?

Koʻkat -oʻt-oʻsimlik.

200

Hozirda yer yuzida qancha hayvon bor?

2 mln

200

Odamda nechta suyak bor?

206 ta 

200

Genetikani kim fanga kiritgan ?

Mendel

200

Bakteriyalarning shakliga koʻra guruhlari?

Batsilla ,Kokk,Vibrionlar

300

Tirik organizmlarning xususiyatlari nechta?

8 ta.

300

Amyoba qaysi sinfga kiradi?

Soxta oyoqlar.

300

Shox sekretsiya bezi qaysi?

Gipofiz.

300

Mendelning nechta qonuni bor ?

3 ta 

300

Muhitga keng doirada moslashgan organizmlar oldiga qanday qoʻchimcha qoʻyiladi?

Evri-

400

Nechta hayotiy shakl bor?

6 ta 

400

Koʻrshapalak qaysi sinfga kiradi?

Sut emizuvchilar.

400

Qonning shaklli elementlari?

Eritrotsitlar,leykotsitlar,trombotsitlar.

400

Mendelning Birinchi qonuni qanday?

Birinchi boʻgʻinda bir xillik qonuni.

400

Infografika atamasini tushuntiring.

Maxsulot tarkibini grafik yoki jadval koʻrinishida ifodalash.

500

Gʻoʻza kolleksiyasini kim birinchi boʻlib yaratgan ? 

Ak.. Musayev

500

Ot,eshak,karkidon,tapir,zebra,qulon...

Qaysi turkumga kiradi?

Toq tuyoqlilar .

500

Jigardan nima ajralib chiqadi?

Safro.

500

Polimer ta'sir qanday ta'sir?

Belgilarning koʻp tomonlama ta'siri.

500

Libix bochkasini tushuntiring.

Butun oʻsimlik oʻsishining birgina mikro elementga  bogʻliqligi.

M
e
n
u