נחמיה
עזרא
יחזקאל
ירמיהו
מלכים

100

מה הם המוטיבים המרכזיים של תפילת נחמיה בפרק א
א - שבח של ה' ובקשה שה' ישמע לתפילה ב - וידוי על חטאיו האישיים ועל חטאי אבותיו ג - אזכור הצדק בגלות בעקבות חטאי ישראל - ועם זאת זכרון ההבטחה שה' יקבץ את ישראל שוב לארצו אם יחזרו בתשובה ד - בקשה שה' יתן את חינו בעיני מלך פרס

100

כמה פעמים בתנך מופיע הצהרת כורש, ומה מיוחד בכל מופע של ההצהרה
שלוש פעמים א - בתחילת עזרא, מובא באופן חגיגי ודקלרטיבי , כולל את ההקדמה של כורש שהוא נצטווה על ידי א-לוקי השמים לבנות לו בית וכלל בקווים כללים מה מותר לעולים לעשות ( קודם כל לעלות, שנית לבנות את ביהמ"ק, ושלישית לקחת כסף וזהב גם מהאנשים שנשארו בבבל) כ ב - בפרק ו - שם ההצהרה מובאת במסמך משפטי לאחר כמעט 20 שנה להצהרה, והמסמך מובא כדי להוכיח את טענת יושבי ירושלים שמותר להם לבנות - כנגד הצרים שמנסים למנוע מהם לבנות. בהופעה זו המסמך הינו משפטי יותר - הכולל את מידות הבניין, חומרי הבניין וחלק המלך בבניין. ג - בסוף ספר דברי הימים, בקיצור נמרץ, בכדי להוות חוליית קישור בין סוף הסיפור של מלכים שנגמר בחורבן לתחילת התקומה של בית שני - להראות שזה פשוט המשך של הסיפור של עמנו

100

איזה עם לועג לבני ישראל על פי יחזקאל לו, וכיצד הוא לועג לו
אדום, והוא לועג לו א - שהוא הולך לירש את הארץ השוממה בעקבות גלות בבל ב - שהם שמחו לאידה של נפילת יהודה ג - שהם טענו שארץ ישראל היא ארץ שאוכלת את יושביה (7 העמים ועם ישראל) ושבכך היא ארץ לא טובה

100

הלחץ של ירמיהו מתפקידו החדש ניכר היטב בפרק א - כיצד ניתן לזהות זאת לאורך הפרק
א - ה' מתגלה אליו כיוצרו בשביל תפקיד זה - כלומר הוא חשש וה' כבר אומר לו שאין לו ברירה ב - הוא מנסה לטעון שאין לו ניסיון בנבואה ולא נאה לו לדבר בפני גדולים ממנו ג - הוא צריך לקבל 2 נבואות שעניינם לתת לו בטחון שהוא אכן מסוגל לראות טוב ד - ה' נוגע בפיו ובכך מכשיר אותו לדבר בשמו ה - ה' מסביר שכל חלקי העם ילחמו בו, ולמרות זאת ה' יהיה איתו ולא יתן להם להרוג אותו

100

בעקבות חטאיו של איזה מלך, שמלך 55 שנים, נחרבה הבית
מנשה

200

איזה תכונות מנהיגות של נחמיה עולים מבין הפרקים השונים בספר
דבק בה' ומתפלל אליו בכל עת - מבין שעם כל מעשיו הסיבה האמיתית להצלחה היא עזרת ה' ב - חכמה פוליטית - יודע כיצד לשכנע את מלך פרס להענות לבקשתו - מזכיר את עיר קבורת אבותיו ג - תמיד נמצא בשטח ורואה את הדברים בעיניו (סיור לילי בירושלים ובניית החומר) ד - נותן דוגמא אישית - בונה, לא יורד מבגדיו בגלל השמירה, מוחל על חובותיו ראשון, לא לוקח את לחם הפחה ה - עומד באומץ ובעוז מול אויבי ישראל ללא מורא ו - יודע כיצד להניע אנשים לפעולה - באיומים (הנאום לעשירים שלא משחררים את העניים) וכן שכנוע להנעה - לבנות כדי להציל את משפחותיהם ז - חכמה צבאית כיצד לארגן הגנה על העם הבונים

200

כמה גלי עלייה ישנם ומה מיוחד בכל גל
לפחות שלושה שידועים לנו א - לאחר הצהרת כורש - עליית ששבצר שמעלה את כלי המקדש יחד עם כמה וכמה אנשים שאנחנו לא יודעים כמה, לא מסופר מה הם מצליחים לעשות בארץ ב - עליית זרובבל וישוע הכהן הגדול - עלייה המונית יותר עם רשימה ארוכה מאד של העולים שמספרים מגיע לכ43000. עלייה זו עוברת לניסיונות בניין המקדש, אך לאחר בניית המזבח צרי יהודה מפריעים להם לבנות את המקדש ורק לאחר החלפת המלך מכורש לדריוש עולה בידם לבנות את הבית ג - עליית עזרא - כמה עשרות שנה אחרי זרובבל, עזרא עולה עם משלחת של חשובי בבל ותלמידי חכמיה במטרה ללמד תורה, לדרוש את תורת ה' ולהנכיח ביהודה את חוקי התורה והמצוות כמערכת החוקים הרשמי של תושבי יהודה

200

מהו סימן הגאולה המובהק שאומר הנביא יחזקאל
צמיחתם מחדש של עצי פרי שנושאים פירות בארץ ישראל - אין לך קץ מגולה מזה

200

כי לא דיברתי את אבותיכם ולא ציויתים ביום הוציאי אותם מארץ מצרים על דברי עולה וזבח (ירמיהו ז כב)כ מה הקושי בפסוק, וכיצד ניתן לענות על קושי זה
הרי יש את ספר ויקרא - ה' כן ציווה על קורבנות מיד כשיצאו ממצרים ה' ציווה את 10 הדברות - שבהם אין בכלל עניין של קורבנות. כל הקורבנות הם בחיריים - אם אדם רוצה הוא יכול להקריב. (קורבנות ציבור - לכבוד הבית ולא חיוב של אדם) חטאת ואשם הם רק במקרה שחוטאים. ולכן בעיקר מה שה' רוצה הוא שישמעו בקולו ויקיימו מצוות שהדגש הוא אדם לחברו או - ה' לא צווה על קורבנות משום שהם כלל לא היו בתכנון - הוא רק צווה על קרובנות אחרי חטא העגל כשהתברר שהם חייבים עבודה כזאת, אבל זה לא המוקד ובני ישראל מתבלבלים והופכים אותו לעיקר

200

מהם האירועים ה מרכזיים שקרו בתקופת מלכותו של יאשיהו המלך
א - מציאת ספר התורה שכתב משה שהיה פתוח לקללות בדברים ב - חזרה בתשובה המונית וכריתת כל הע"ז שעשה מנשה, כולל הריסת מזבחות והריגת כהני ע"ז ג - נבואת חולדה הנביאה על החורבן והוצאת יאשיהו מן הכלל בגלל מעשיו הטובים ד - הקרבת קרובן פסח עצום כחלק מכריתת הברית עם השם ה - התפשטות שלו על שרידי ממלכת ישראל בניסון להקים שוב מלכות על יהודה וישראל ו - מותו בידי פרעה נכה כשניסה לעצור אותו מלעלות להלחם עם מלך בבל

300

תיאור השמחה בזמן חנוכת חומות ירושלים גדולה יותר מתיאורי השמחה בזמן חנוכת המקדש - מדוע
א - עד שאין חומות לעיר שם ה' מחולל בין הגויים ב - אין תחושת ביטחון ליושבי ירושלים - גם עם יש מקדש הם נתונים לפרעות האויב ג - החגיגה היא גם חגיגת מנהיג מעשי שסוף סוף יכול להוביל אותם למקומות טובים וחיוביים ד - השמחה הוא סוג של השלמת המלאכה שתחילתה הייתה במזבח וסיומה בחומות העיר ה - בעקבות בניין החומה יכולים עכשיו לקיים מצוות שקשורות לירושלים כעיר ייחודית

300

מדוע זרובבל לא מרשה לעמי הארץ להשתתף בבניין הבית, וכיצד מנסים צרי יהודה להפריע לשבי ציון
א - משום שהם עובדי ע"ז בשיתוף ואינם בעצם חלק מהעם ב - הם בכלל לא התכוונו לבנות איתנו אלא רצו לעשות את עצמם בכדי שיוכלו להפריע לבניין לגבי השאלה כיצד ניסו לפגוע א - הם פוגעים בהם מוראלית ואומרים שלא יצליחו לבנות את הבניין ב- עשו טרור מקומי - היו מפריעים פיזית לבונים ג - הלשינו לשלטונות הפרסיים שבונים את ירושלים והמקדש בכדי למרוד בו כמו שתמיד ירושלים הייתה עיר של מרידות

300

מה מסמלות העצמות היבשות במחזה יחזקאל, ומה הבשורה של ה' לעצמות אלו במשל ובנמשל, ומדוע ה' כל הזמן שואל את ירמיהו שאלות במשך המחזה
העצמות היבשות הם כל בית ישראל בגלות שחושבים שזמנם תם ואין סיכוי שייגאלו. ה' במשל מראה איך אפילו עצמות יבשות יכולות לקום לתחיה , כך גם עם ישראל עוד יוכל לשוב כאומה לארצו ולחייו הלאומיים. הסיבה שה' כל הזמן שואל את ירמיהו שאלות הוא משום שהוא צריך שהנביא עצמו יהיה מעורב בתהליך, שיבין עד הסוף שהדבר אפשרי וכך יוכל גם להעביר את הדברים אל העם

300

מי הם הדמויות המופיעות בפרק כו, ומה תפקידו של כל אחד מהם בדרמה המוצגת בפרק
ירמיהו - מנבא את נבואת היכל ה' - מואשם שהוא נביא שקר ומגן על עצמו בכך שטוען שדבריו אמת, שיש עדיין סיכוי לחזור בתשובה, ואם יהרגו אותו ישפכו עוד דם נקי הכהנים והנביאים - מאויימים ומואשמים על ידי נבואת ירמיהו בשחיתות ובתפיסות דתיות מוטעות - תופסים את ירמיהו ורוצים להרוג אותו על דבריו בטענה שהוא נביא שקר שהרי ה' לא יחריב את ביתו העם - בתחילה מצטרפים לכהנים והנביאים ואח"כ מסכימים עם השרים - נעים בין הדמויות השרים - מצילים את ירמיהו מלינץ, ועושים לו משפט פומבי שבסופו של דבר ירמיהו יוצא ממנו זכאי הזקנים - לאחר פסק הדין שירמיהו זכאי - הזקנים מביאים תקדים של לפני 100 שנה בה הנביא מיכה ניבא דברים דומים ובעקבותיהם חזקיהו חזר בתשובה (ולא הרג את מיכה...) כ הסופר המקראי - מביא מקרה של נביא אחר, אוריה, בזמנו של ירמיהו שניבא דברים דומים והמלך יהויקים רדף אחריו עד שהרגו - מה שאומר שלמרות הצדקת ירמיהו בדין הוא עדיין נתון לסכנה

300

איזו מלכים מלכו 3 חדשים בלבד, ומדוע
יהואחז בן יאשיהו, מוחלף על ידי פרעה על כך שתמך בבבל כמו אביו, נלקח בשבי המצרי ומת שם יהויכין/יכניה בן יהויקים נלקח על ידי נבוכדנצר בגלות החרש והמסגר כעונש על תמיכת אביו במצרים

400

כמה שנים מבלה נחמיה בירושלים - ומדוע רק שנים אלו
נחמיה נשאר 12 שנה בירושלים, משנת 20 -32 למלך ארתחשסתא, על פי ההבטחה שנתן למלך בפרק ב' שלא ישאר בירושלים לעולמים

400

כיצד התגובה לייסוד היכל ה' משקפת את המורכבות של כל תקופת שבי ציון
מתואר שבטקס של ייסוד הבית הזקנים בוכים והצעירים שמחים - הזקנים בוכים כי הם זוכרים את תפארת מקדש ראשון ולעומתו בית שני הוא מסכן ועלוב, ואילו הצעירים שמחים על החידוש של בניית הבית. זה משקף את התקופה בה אין הופעה של ניסים גדולים, אין השראת שכינה, הנבואה תיפסק מיד לאחר נבואת חגי וזכריה שניבאו לבנות את הבית, וכן אין שלטון מדיני ואין בטחון מפני הצרים שסביב.

400

כיצד יחזקאל משכנע את העם שבעתיד יהיה אחדות גמורה בעם בכל הרבדים
הוא לוקח 2 עצים (או מרכיב עץ על עץ, או 2 חתיכות עץ שכתובים עליהם יהודה וישראל שהוא מצמיד אותם, או נס שקלפי העץ מתאחדים) בכל מצב הוא מצמיד אותם יחד בפני כולם כדי להמשיך את אחדות העם שיהיה בגאולה

400

מה הם האמצעים בהם משתמש חנניה כדי לשכנע את העם שהוא דובר אמת? מה עלה בגורלו בסופו של דבר
א - הוא משתמש בשפה הנבואית "כה אמר ה" וכן בביטויים מנבואתו של ירמיהו - כולל אזכור כלי בית ה' ועוד ב - הנבואה בנויה באופן כיאסטי - א/ב ג ב/א שזה קלאסי לנבואות ג - הוא נוקט זמן מפורש שנבואתו תתגשם ד - הוא משתמש במעשי נבואי ושובר את העול שעל ירמיהו בניסיון לומר שכך ישבור ה' את עול מלך בבל סופו של חנניה - ירמיהו לא יכול להוכיח לכולם שהוא צודק, ולכן עוזב את המקום אחרי מעשיו של חנניה עם העול. אבל אח"כ ירמיהו מקבל נבואה מה' שחנניה דובר שקר, ניגש אל חנניה ומוסר לו שה' אמר שתוך שנה הוא ימות - וכך קורה

400

על יהויקים לא מסופר הרבה במלכים, אבל אנחנו פוגשים אותו בירמיהו. מה ידוע עליו בשני הספרים
מלך שעשה רע בעיני השם, הטיל את המס המצרי על יתר העם (כנראה על תומכי בבל - יריביו הפוליטיים). בימיו מצרים הפסידה בקרב כרכמיש ובעצם נעלמה מהמפה הפוליטית, ובעקבות כך בבל מתחילה את כיבושה של האזור. בספר ירמיהו מסופר על כך שהוא הרג נביא שניבא להכנע לבבל, וכן חתך את המגילה שכתב ברוך בן נריה על פי ירמיהו ושרף אותה באש

500

מהו תוכן ומשמעות האמנה שחותמים עליו העם בסוף ימיו של נחמיה
תוכן האמנה - התחייבות כללית לקיום המצוות, ייחוד כמה מצוות להתמקד בעשייתן (לא להתחתן עם בנות המקום, לא לעבוד ביום השבת, לשחרר עבדים בשנת שמיטה) ובסופו של דבר חלק נכבד על התחייבות לקיום ותחזוק המקדש, עבודתה ועובדיה משמעות האמנה - סוג של מעמד הר סיני מחודש שבו מקיימים עליהם מבחירה להחזיק בחוקי התורה - וכן אמנה זו מהווה פתיחה לתחילת עולם התורה שבעל פה כפי שאנחנו מכירים היום

500

מהם הסמכויות המוענקות לעזרא בשונה מאלו של העליות הקודמות
א - עזרא זוכה למכתב שמחייב את כל שליטי עבר הנהר לעזור לו בכל מה שהוא צריך מבחינה כלכלית ב - עזרא וחשובי העולים שאיתו מקבלים פטור ממיסי המלך ג - חשוב ביותר - עזרא מקבל רישיון להקים מערכת משפט עברי עם רישיון להוציא את פסקיו לפועל ויכולת לחייב ואף להעניש.

500

איזו השלכות יהיו למלכות המאוחדת
לא יעבדו יותר ע"ז (שהחל מפיצול הממלכה והצורך של ירבעם להקים דת חלופית) יהיה רק מלך אחד, יהיה מערכת משפט אחד, יהיה מקום למקדש, שלום תמידי, השכינה תשרה בתוך העם, וכך כל הגויים ידעו שה' הוא מקדש ישראל

500

כמה אנשים קוראים את המגילה של ירמיהו בפרק - ומהם ההשלכות של כל קריאה
ברוך בן נריה - קורא בבית ה' ושם שומע אותו מיכיהו בן גמריהו - שרץ ליתר השרים ומספר להם את תוכן דבריו של ירמיהו ברוך בן נריה - קורא שנית באזני השרים שבקשו לשמוע את הדברים מפיו ולא רק מה שסיפרו להם. הם גם מתעניינים באמינות המגילה ומקבלים תשובה מספקת יהודי - שליחו של יהויקים, קורא את המגילה לפני המלך אחרי שהשרים ספרו למלך על המגילה, והוא דורש לשמוע זאת באזניו. לאחר כל עמודה של המגילה יהויקים קורע אותה וזורקה לאש - כנראה בניסיון לבטל אותה

500

מהם סדר האירועים שהובילו לחורבן בתקופתו של צדקיהו המלך
צדקיהו מורד במלך בבל (לפי הפסוקים זה בגלל שה' כבר החליט שישראל צריכים לגלות - סיבתיות כפולה) והבבליים מגיעים בעשרה בטבת שנה תשיעית של מלכו - מגיעים הבבלים ומתחילים מצור בתשיעי בתמוז שנה 11 למלכו - פריצת חומת העיר ניסיון בריחתו של צדקיהו (שבהמשך רואה את מות בניו ואז מתעוור בשביעי באב שנה 11 למלכו - שריפת בית ה' וגלות יתר העם וכלי בית ה, הריגת חשובי יהודי בעיר רבלה לאחר הגלות - מתחילים שוב ניצני התקומה עם מינוי גדליה בן אחיקם לראש הנותרים ביהודה