การดำรงชีวิตของพืช
สิ่งเร้าของสัตว์
ดินในท้องถิ่น
แสงและการมองเห็น
ระบบสุริยะ

100

จากรูปเป็นการทดลองเรื่องอะไร

การดูดน้ำของรากและการลำเลียงน้ำของลำต้น

100

การเปิดปิดของม่านตาแมวเป็นการตอบสนองต่อสิ่งใด
แสง

100

ดินที่เหมาะแกการเพาะปลูกควรมีสีอะไร
ดำ

200

จากภาพ เรียกว่าอะไร
ปากใบ

200

การที่ใส้เดือนมีการมุดหนีลงดิน เป็นการตอบสนองต่อสิ่งใด
แสง

300

เซลล์คุมทำหน้าที่อะไร?
ควบคุมการปิด-เปิดของปากใบ

300

สุนัขหอบเพื่ออะไร
ระบายความร้อน

400

จงบอกปัจจัยที่พื้นใช้ในการสร้างอาหาร
แก๊สคาร์บอนไดซ์ออกไซด์, น้ำ, แสง, คลอโรฟิล

400

จงบอกชื่อสัตว์ที่มีการตอบสนองต่การสัมผัสมา 2 ชนิด
กิ้งกือ, เต่า, อึ่งอ่าง

500

นักเรียนสามารถใช้สารใดในการพิสูจน์แป้งในพืช
ไอโอดีน

500

การที่กระต่ายทำการปัสสาวะรดสมาชิกทุกตัวในครอบครัวเพื่ออะไร
เพื่อจะได้จำกันได้