Bible
Nový zákon
Starý zákon
Různé
100

Slovo bible znamená

Kniha/knihy

100

O kom mluví Nový zákon?

O Ježíšovi

100

Jak se jmenoval první člověk, který uvěřil Bohu a odešel ze svého domova hledat zaslíbenou zemi?

Abraham

100

Kolik měl Ježíš učedníků?

12

200

Kde se odehrává většina biblických příběhů?

v Izraeli

200

Co jsou to "Evangelia"?

Knihy, ve kterých se vypráví o Ježíšově životě a smrti

200

Jak se jmenoval člověk, který zabil svého bratra?

Kain

200

Kolik bylo izraelských kmenů?

12

300
První kniha bible se nazývá?

Genezis (první Mojžíšova)

300

Kolik je v Novém zákoně evangelií?

4

300

Který král porazil obra Goliáše?

David

300

Který vládce nechal Ježíše popravit?

Pilát

400

V jakých jazycích byla bible napsaná?

hebrejština, aramejština a řečtina

400

Jak se jmenoval člověk, který hodně cestoval a zval k víře i phany?

Pavel

400

Který prorok zápasil s Baalovými proroky na hoře Karmel?

Elijáš

400

Kdy byl Ježíš vzkříšen?

První den po sobotě

500

Kolik je v bibli knih?

66

500

Kterých spisů je v novém zákoně nejvíce?

Dpisů apoštola Pavla

500

Jak se jmenoval král, který toužil po Nábotově vinici?

Achab

500

Na jakém zvířeti přijel Ježíš před svou smrtí do Jeruzaléma?

Click to zoom
M
e
n
u