Postavy Starý zákon
Postavy Nový zákon
Místa v bibli
Počty
Doplň
100

První člověk

Adam / Eva

100
Ježíšův otec

Josef

100

Hlavní izraelská řeka

Jordán

100

co se stalo sedmého dne při stvoření světa

Bůh odpočinul

100

Hospodin je můj ........., nebudu mít nedostatek.

pastýř

200

Podvedl svého otce

Jákob

200

Ježíšův učedník, jehož jméno znamenalo "skála"

Petr

200

Hlavní město Izraele

Jeruzalém

200

kolik let chodili izraelci pouští?

40

200

Co myslíte? Má-li někdo ...... ovcí a jedna z nich zabloudí, nenechá těch ....... na horách a nejde hledat tu, která zbloudila?

sto - devadesát devět

300

Král, který chtěl být moudrý

Šalomoun

300

Učedník, který Ježíše zradil

Jidáš

300

Hora, na které Izraelci dostali desatero

Sinaj

300

Kolik měl Jákob synů?

12

300

Mluv, Pane můj, tvůj služebník ....

slyší

400

Přestože byl otrokem, zachránil hodně lidí

Josef

400

Ježíšův předchůdce

Jan Křtitel

400

Jezero, u kterého působil Ježíš

Galilejské

400

Kolikátý den byl Ježíš vzkříšen

první den po sobotě, třetího dne

400

.... budeš Pána Boha svého z celého svého srdce, z celé své duš i z celé své mysli. .... budeš bližního svého jako sebe samého.

milovat

500

Mojžíšův bratr

Áron

500

Král, který nechal povraždit malé děti, aby se zbavil protivníka.

Herodes

500

Kopec, na kterém byl Ježíš ukřižován

Golgota

500

Kolikátého dne po Ježíšově vzkříšení byl učedníkům seslán Duch svatý?

padesátého dne

500

I stalo se v těch dnech, že vyšlo nařízení od císaře..., aby byl po celém světě proveden soupis lidu.

Augusta
Click to zoom
M
e
n
u