RIDDLES
MEN FROM HEBREW SCRIPTURES
WOMEN FROM HEBREW SCRIPTURES
RIDDLES 2
RIDDLES 3
100

Kilala sa maamong ugali at hitsura
Sa mga mata, pag-ibig ang makikita
Sa akin itinulad isang Shulamita.
ANO AKO?

KALAPATI

100

Dinala ako sa kalangitan ng isang buhawi.

SINO AKO?

ELIAS

(2 Hari 2:11)

100

Ako ang reyna ng Persia at tumangging sumunod sa kahilingan ng asawa kong si Haring Ahasuero.

SINO AKO?

REYNA VASTI

(Esther 1:11-12)

100

Sa bawat bansa iba't iba ang mukha
Nakikilala anuman ang wika
Mag-ingat, huwag akong iibigin
Upang ikaw ay di ko maging alipin!

SALAPI

100

Trabaho ay iniwan para sa gawaing pangkaharian
Piraso ng bato ang kahulugan ng pangalan
Hindi mahiyain at mapusok pa nga kung minsan
Kaya madalas sawayin at pagsabihan

(APOSTOL) PEDRO
200
Ang tatay ko ay ang lolo ko. 

Ang kapatid ko ay pinsan ko.

SINO AKO?

MOAB/AMON
200

Mas mahal ako ng aking ama kaysa sa lahat ng aking mga kapatid. At ginawan pa niya ako ng espeyal na damit.

SINO AKO?

JOSE

(Genesis 37:3)

200

Ako ay anak ni Levi at ang ina ni Aaron.

SINO AKO?

JOKEBED

(Bilang 26:59)

200

Simpleng buhay ang kinamulatan
Malaking pamilya kinailangang suportahan
Ipinagkanulo ng isang kaibigan
Mabigat na hatol sigaw ng bayan

JESUS

200

Mahalaga ako sa naglalakbay
Bigat nila'y aking sakay
Sa disyerto'y apatnapung taon din akong naglakbay
Minsa'y nakasama ko dakilang tao na nabuhay

TSINELAS/SANDALYAS

300

Mahirap pero pwedeng lunukin.
Kung hindi, ikaw ang lulunukin.

ANO ITO?

PRIDE/KAYABANGAN/PAGMAMATAAS

300

Ako ay anak ni Hacalias at katiwala ng kopa ng Persianong Hari.

NEHEMIAS

(Nehemiah 1:1)

300

Sinabi ko sa mga babae na tawagin akong  Mara, dahil hinayaan ng Diyos na maging mapait ang buhay ko.

SINO AKO?

NOEMI


(Ruth 1:20)

300

Mula sa kani-kanilang tribo sila ay sinugo
Mga may impluwensiya dahil sila ay mga pinuno
Apatnapung araw sila ay nagmanman
Sa lupain kung saan malalakas ang naninirahan

12 TIKTIK

300

Sa kanyang ina isang anghel ang nagpakita
Sinabing sa Israel siya ay mangunguna
Kalaunan ay umibig sa babaeng di tapat
Kapalit ng mga pilak, mga kaaway ay naging kasabwat
Sa kapipilit kanyang lihim ay naisiwalat
Pambihirang lakas agad naglaho matapos maipagkanulo.

Sino ako at sino ang tinutukoy ko?

SAMSON & DELAILA

400

Matulin pero walang paa.
Nakapagsalita bagaman hindi talaga.
Mahaba pero sa butas ay kasya.
ANO AKO?

AHAS/SNAKE

400

Hiniling ko sa Diyos na basbasan ako at palakihin ang aking teritoryo?

JABEZ

(1 Cronica 4:10)

400

Pinrotektahan ko ang dalawang tiktik na pumasok sa Jerico.

SINO AKO?

RAHAB

(Jouse 2:1)

400

Sa hardin ng Eden nag salita ang ahas
Nang ako'y pinagpapalo ng tatlong beses
nagsalita din ako sa wakas.

ASNO

400

“Minamahal” ang kahulugan ng kanyang pangalan Propeta ay sinugo upang siya ay pahiran
Kalugod-lugod sa puso ni Jehova
Babaeng maganda kanyang nakilala
Sa mga kilos nito karunungan ay makikita
Inalok ng kasal nang ito ay mabiyuda. 

Sino sila?

DAVID & ABIGAIL

500

Mula ako sa pinakamaliit na sambahayan.
Tinawag ni Jehova upang maging tagapagligtas ng bayan.
Nanguna kasama ng kaunting pangkat.
Naging hukom at namatay ng tapat.

SINO AKO?

GIDEON

500

Binili ko si Jose mula sa mga negosyanteng Midianita?

POTIPAR

(Genesis 37:36)

500

Inibig ako ng isang hukom. Inalokan ako ng malaking halaga para malaman nila kung saan nanggagaling ang pambihirang lakas niya.

SINO AKO?

DELAILA

500

Ako'y gumawa ng isang bagay na hindi ko pa kailangan,
Ginamit naman niya ng hindi niya nalalaman.

ATAOL/CASKET

500

Kinalakihang lunsod aking nilisan
Hiling ng magulang di kinalimutan
Isang estranghera aking nakita
Siya ay maganda at tagapag-alaga ng tupa
Maraming taong inasam na siya’y makatuluyan
Inibig ko siya hanggang kamatayan 

Sino ako at ang tinutukoy ko?

JACOB & RAQUEL

Click to zoom
M
e
n
u