ลำเลียงสาร
ดุลยภาพร่างกาย
พืช
100

เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell membrane)

100

สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดุลยภาพของน้ำและอุณหภูมิในร่างกายคือ

Hypotalamus

100

ยกตัวอย่างสารอินทรีย์ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช

คาร์โบไฮเดรต/ลิพิด/โปรตีน/กรดนิวคลีอิก/ฮอร์โมนพืช/คลอโรฟิลล์

200

เยื่อหุ้มเซลล์มีหน้าที่ใด

เป็นเยื่อเลือกผ่าน ควบคุมสารผ่านเข้าออก

200

ถ้าร่างกายมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ จะมีการรักษาดุลยภาพอย่างไร

มีอัตราเมทาบอลิซึมต่ำ / หลอดเลือดผิวหนังขยาย / รูขุมขนเปิดกว้าง / ขนเอนราบ

200

ยกตัวอย่างปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช

แสง  ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์  น้ำ  อุณหภูมิ  ธาตุอาหาร  ศัตรูพืช

300

ออสโมซิส (Osmosis)

300

ระบบขับถ่ายของมนุษย์ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ไต / ท่อไต / กระเพาะปัสสาวะ  / ท่อปัสสาวะ

300

แสดงธาตุอาหาร N-P-K

400

Endocytosis-Phagocytosis

400

การฉีดวัคซีนเป็นภูมิคุ้มกันรับมาหรือก่อเอง

ภูมิคุ้มกันก่อเอง

400

สารอินทรีย์ที่จำเป็นของพืชสังเคราะห์มาจากอะไร

น้ำตาล

Click to zoom
M
e
n
u