(Blank)
(Blank)
(Blank)
(Blank)
(Blank)
100

Шүүх төрийн захиргаа, шүүх, прокурор, хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах болон бусад аж ахуйн нэгж, байгууллага тэдгээрийн албан тушаалтны шийдвэр, үйл ажиллагааг гомдлоор авч хэлэлцэнэ.

А. Үнэн

Б. Худал

А. Үнэн

100

Шүүх хүсэлт гаргасан этгээд, холбогдох хуулийн этгээд, иргэнд мэдэгдсэний үндсэн дээр тэдний хүсэлтийн дагуу хянан шийдвэрлэнэ. 

А. Үнэн

Б. Худал

А. Үнэн

100

Шүүх шаардлагатай гэж үзвэл цагдаагийн байгууллагаар дамжуулан уг иргэнийг эрэн сурвалжлах арга хэмжээ авахуулах бөгөөд түүний ... эрхлэн хамгаалалт тогтоож болно.

А. шүүхийн тогтоолд

Б. бичиг баримтанд

В. хууль есны төлөөлөгчид

Г. эд хөрөнгөд


Г. эд хөрөнгөд

100

Шинжилгээ хийлгэхээс зайлсхийсэн этгээдэд шүүгчийн захирамжийн дагуу албадан шинжилгээ хийлгэж болох уу?

Болно.

100

БАЯР ХҮРГЭЁ

100 ОНОО

200

Хүсэлтэд уг үйл явдлыг тогтоолгох гэж байгаа зорилгыг зааж уг үйл явдлыг тогтооход ач холбогдол бүхий баримт бичгийг олж авах буюу үрэгдсэн баримт бичгийг сэргээх боломжгүй болсныг нотлох баримтыг хавсаргах шаардлагагүй. Шаардлагыг биелүүлсэн тохиолдолд шүүх хүсэлтийг хүлээн авна.

А. Үнэн

Б. Худал

Б. Худал


200

Гомдол гаргагч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр шүүх хуралдаанд ирээгүй бол гомдлыг буцаах тухай шүүгчийн тогтоол гаргана.

А. Үнэн

Б. Худал

Б. Худал

200

Самар ямар модонд ургадаг вэ?

Хуш

200

Доргоны зулзагыг юу гэдэг вэ?


ГАНИС

200

Хуульд заасан төр байгууллага, хувь хүний нууцтай холбогдсон баримтыг шүүх хуралдаанд танилцуулах уу?

Танилцуулахгүй


300

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль хэдэн бүлэг, хэдэн заалттай вэ?

20 бүлэг, 195 зүйлтэй.

300

Монголын анхны ерөнхийлөгч


П.Очирбат

 

300

Сураггүй алга болсонд тооцогдсон буюу нас барсан гэж зарлагдсан иргэн хүрэлцэн ирэх буюу байгаа газар нь мэдэгдвэл тухайн шүүх ямар шийдвэр гаргах вэ?

шинээр шийдвэр гаргаж урьд гаргасан шийдвэрийг хүчингүй болгоно.

300

Гомдолд дараах зүйлээс тусгагдахгүйг олно уу. 

А. Ямар аж ахуйн нэгж, байгууллага, тэдгээрийн албан тушаалтаны шийдвэр, үйл ажиллагаанд гомдол гаргаж байгаа 

Б. Эрх зүйн ач холбогдол бүхий үйл явдлыг тогтоож байгаа

В. Тухайн шийдвэр үйл ажиллагаа нь ямар хууль тогтоомжид харшилж байгаа, түүнийг хууль бус гэж үзсэн үндэслэл нотолгоог заана. 

Г. A,Б хариулт 

Б. Эрх зүйн ач холбогдол бүхий үйл явдлыг тогтоож байгаа

300

Мануухайг өөрөөр юу гэж нэрлэдэг вэ?  

Өлзийхүү

400

Иргэн, хуулийн этгээдийн эдийн ба эдийн бус баялагтай холбоотой эрх үүсэх, өөрчлөгдөх, дуусгавар болоход шууд хамаарах үйл явдлыг эрх зүйн ач холбогдол бүхий үйл явдал гэнэ.

А. Үнэн

Б. Худал

А. Үнэн

400

Гомдлыг хэлэлцэх, шүүхийн шийдвэрээс илүүцийг олно уу.

А. Шүүх хуралдаанд ААН, байгууллагын төлөөлөгч ирээгүй явдал хэргийг хэлэлцэхэд саад болохгүй.

Б. Гомдлоор хэрэг хэлэлцэхдээ шүүх гомдол гаргагч болон холбогдох ААН, байгууллагын төлөөлөгчийг оролцуулна.

В. Гомдлыг шүүхээс гадуур урьдчилсан шийдвэрлүүлэхээр хуульд заасан бол уг шаардлагыг хангасан нөхцөлд шүүх хүлээн авч хэлэлцэнэ.

В. Гомдлыг шүүхээс гадуур урьдчилсан шийдвэрлүүлэхээр хуульд заасан бол уг шаардлагыг хангасан нөхцөлд шүүх хүлээн авч хэлэлцэнэ.

400

Хэрэв бичмэл нотлох баримт хуурамч гэдэг нь мэдэгдвэл авах арга хэмжээний талаар

Түүнийг мэдсэн этгээд нотлох баримтаас хасуулах. Хуульд зааснаар бичмэл нотлох баримтыг хууламч гэж үзсэн этгээд нотлох  үүрэгтэй

400

Эд мөрийн баримтыгүзлэг хийх журмаар шинжлэх ба энэ ажиллагааны үед олж авсан мэдээллийг шүүх хуралдааны тэмдэглэлд тэмдэглэнэ

Үнэн


400

Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх бодис, согтууруулах ундаа байнга хэрэглэдгийн улмаас иргэний эрх зүйн чадамжийг хязгаарлуулах тухай сэтгэцийн өвчний улмаас иргэний эрх зүйн чадамжгүй гэж тооцуулах тухай хүсэлтийг хэн, хэн шүүхэд гаргах эрхтэй вэ?

уг иргэний гэр бүлийн гишүүн, эсхүл сонирхогч бусад этгээд /сонгуулийн хороо, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга, Засаг дарга/, асран хамгаалах байгууллага, эрүүл мэндийн байгууллага шүүхэд гаргана.

500

Шүүх дараахь хэргийг онцгой ажиллагааны журмаар хянан шийдвэрлэнэ: Хамаарахгүйг ол.

А. Эрх зүйн ач холбогдол бүхий үйл явдлыг тогтоох

Б. Хүүхэд үрчилснийг хүчингүйд тооцох 

В. Осол гэмтэл гарсан эсэх 

Г. Хуулийн этгээдийг дампуурсанд тооцох В. Осол гэмтэл гарсан эсэх 

500

Иргэнийг сураггүй алга болсонд тооцуулах буюу нас барсан гэж зарлуулах тухай хүсэлтийг уг иргэний сүүлчийн оршин сууж байсан газрын шүүхэд, хэрэв сүүлчийн оршин сууж байсан газар нь мэдэгдэхгүй бол ... гаргана.

А. сүүлчийн ажиллаж байсан газрын харьяалах шүүхэд

Б. иргэний үнэмлэх дээрх хаягын шүүхэд

В. хэрэг болсон газрын шүүхэд

А. сүүлчийн амьдарч байсан харьяалах шүүхэд


А. сүүлчийн ажиллаж байсан газрын харьяалах шүүхэд

500

Гомдол гаргах харъяалал-ыг хэлнэ үү?

Хуулиар өөр харъяалал тогтоогоогүй бол шийдвэр гаргасан буюу үйл ажиллагаа явуулсан аж ахуйн нэгж байгууллага, тэдгээрийн албан тушаалтаны оршин байгаа газрын шүүхэд гомдлоо гаргана.

500

Эрх зүйн ач холбогдол бүхий дараахь үйл явдлыг шүүх хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны журмаар тогтооно: Хамаарахгүйг ол

А. Эцэг, эх байх эрхийг хязгаарлах, хасах, сэргээх 

Б. Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчээр тогтоосныг хүчингүйд тооцох

В. Тэтгэлгийн хэмжээг өөрчлөн тогтоох 

Б. Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчээр тогтоосныг хүчингүйд тооцох

500

Шүүхээс гарах шийдвэрийн агуулгад хамаарах нь аль нь вэ?

А. Эрх олгосон бичиг баримтыг үрэгдүүлснээс алдагдсан эрхийг сэргээх

Б. Тодорхой үйл ажиллагаа явуулахыг үүрэг болгох

В. Нэхэмжлэгчээс гаргасан хүсэлтийн дагуу хариуцагчийг эрэн сурвалжлах

Г.  А,Б хариулт зөв

Б. Тодорхой үйл ажиллагаа явуулахыг үүрэг болгох

Click to zoom
M
e
n
u