rooms
time period
activities
directions
furniture
100
bedroom
wo shi
100
moring
zao shang
100
play basketball
da lan qiu
100
East
dong bian
100
sofa
sha fa
200
living room
ke ting
200
late morning
shang wu
200
play football
ti zu qiu
200
west
xi bian
200
bed chair
chuang yi zi
300
garden garage
hua yuan che ku
300
good afternoon
xia wu hao
300
get up
qi chuang
300
opposite
dui mian
300
bookshelf desk
shu jia zhuo zi
400
kitche toilet(polite way)
chu fang wei sheng jian
400
wo mei tian wan shang shi dian ban shui jiao
every night ,i sleep at 10:30
400
sleep
shui jiao
400
middle
zhong jian
400
my bedroom has bed, chair and desk
wo de wo shi li you chuang , yi zi he zhuo zi
500
the living room is on the south
ke ting cai nan bian
500
my school finish at 5 pm every Friday
wo mei ge xing qi wu wu dian xia ke
500
my hobby is playing rugby
wo de ai hao shi da gan lan qiu
500
the kitchen is oppsite to dinning room
chu fang zai fan ting dui mian
500
on the table there is a book
zhuo zi shang you shu
Click to zoom
M
e
n
u