A
B
C
D
E
100


It is red

100

Is it a car?

It is yellow

100


It is yellow.

100


It is red

100


It is red

200

It is brown

200

It is yellow

200


It is blue.

200


It is black

200


It is orange

300


It is purple.

300

Is it a red apple?

It is green

300


It is red.

300


It is orange

300

It is green

400


It is orange.

400


It is black.

400


It is orange.

400


It is brown

400

It is purple.

500

It is blue.

500

It is red

500


It is purple.

500


It is green

500


It is brown

Click to zoom
M
e
n
u