WYMIEŃ / NAME
KTO / WHO
ZADANIE / QUEST
100

3 POLSKICH KRÓLÓW

3 POLISH KINGS

100

W 966 r. przyjął chrzest

In 966 was baptized

Mieszko I

100

Jak wygląda flaga Polski?

What does the Polish flag look like?

200

3 POWSTANIA

3 UPRISINGS

200

W 1791 r. podpisał konstytucję

In 1791 signed the constitution

Stanisław August Poniatowski

200

Co może być symbolem władzy?

What can be a symbol of power?

300

3 ZNANE BITWY

3 WELL-KNOW BATTLES

300

Zjednoczył Polskę po rozbiciu dzielnicowym

United Poland after the division into districts

Władysław Łokietek

300

Od słowa "król" proszę utworzyć rzeczownik - nazwę miejsca oraz przymiotnik.

From the word "king", create a noun - the name of the place and an adjective.

król - królestwo - królewski

400

STOLICE POLSKI

CAPITALS OF POLAND

400

Prezydent Polski, który został zastrzelony

President of Poland who was shot

Gabriel Narutowicz

400

Kim była Jadwiga? Co wiesz na jej temat?

Who was Jadwiga? What do you know about her?

500

3 KRAJE, MIĘDZY KTÓRYMI DOKONANO ROZBIORU POLSKI

3 COUNTRIES THAT PARTITIONED POLAND

500

Pierwszy król elekcyjny

The first elected king

Henryk Walezy

500

Co oznacza frazeologizm "wrócić z tarczą lub na tarczy"?

What does the phrase come back with or on the shield mean?

zwyciężyć lub polec w bitwie

Click to zoom
M
e
n
u