Mõisted Kirjandus Eesti keel Murded Vaaria

100

Liitsõna.
Kahest sõnatüvest koosnev sõna.

100

Läti Henrik
Kes kirjutas Liivimaa Kroonika?

100

Jaatav, Eitav.
Millised kõnevormid on eesti keeles?

100

Keskmurre
Millise murde leviku ala on Eestis kõige suurem.

100

Sõnamoodustusviisid.
Kuhu kuuluvad: Tuletus, liitmine, lühendamine, tüvekordus ja konversioon?

200

Ikoon.
Märk mis sarnaneb asja või tegevusega, millele ta viitab.

200

Bengt Gottfried Forselius
Kes pakkusvälja uue varasemast loetavama kirjaviisi?(17.saj lõpp)

200

1739.a
Mis aastal ilmus esimene eestikeelde tõlgitud biibel. (Eksimis võimalus +/-5 aastat)

200

Allkeeled
Keele variandid, mis eristuvad kokkuleppeliste keeleliste erijoonte alusel (erinevad tunnused).

200

6015
Mitu eksemplari ilmus esimesest eesti keelde tõlgitud biiblist.

300

Tüvisõna.
Sõna, millele ei ole lisatud ühtegi tuletusliidet.

300

Liivimaa kroonika
Milline teos kajastas 1224.a toimunud ristisõdijate vallutusretki Liivimaale?

300

ÄOS, kaassõna sõnajärg}post, omadussõna sõnajärg}A-N, Tulevik grammatikas}EI, Liikumise väljendamine}Gram, artiklite arv 0
Kuidas erineb eesti keel inglise keelset, tüpoloogiliste tunnuste poolest? (2)

300

Saarte murre, Lääne-, Kesk-, Idamurre, Mulgi murre, Tartu murre, Võru murre, Kirderanniku murre.
Nimeta suurimad eesti keele murded. (7/8-st)

300

Viis
Mitu tähendust on tegusõna grammatilisel kõneviisil?

400

Keeletüpoloogia.
Keeleteadusharu, mis tegeleb keelte liigitamisega ehituse alusel.

400

Mis on Masing, Ahrens, Kreutzwald, wiedelmann, Hermann
Nimeta 3 Eesti kirjakeele arendajat.

400

5 ees, 4 taga
Eesti keeles on 9 vokaali, mitu neist on ees- ja mitu tagavokaalid?

400

Põhjaeesti keskmurre.
Mis murre on eesti kirjakeele aluseks.

400

Mis on "Sitta kah..."
Mis on Priit Pärna 1987. aastal ajalehes Sirp avaldatud karikatuuri pealkiri?

500

Morfeem☺
Väikseim tähendust kandev üksus keeles.

500

Georg Müller ☺
Kes kirjutas 17. saj. alguses 341 leheküljelise käsikirja, mis sisaldab 39 jutluse tekste.

500

nimetav omastav osastav sisseütlev seesütlev seestütlev alaleütlev alalütlev alaltütlev saav rajav olev ilmaütlev kaasaütlev ☺
Nimeta kõik eesti keele 14 käänet.

500

Kirderannikumurre ☺
Mis murdes puudub vältevaheldus?

500

õ, ö, o, u.
Millised eesti keele vokaalid on labialiseeritud vokaalid?

Keel ja ühiskond

Press F11 for full-screen mode

Edit | Download | Share

Correct Response      Continue