Mõisted
Kirjandus
Eesti keel
Murded
Vaaria

100

Kahest sõnatüvest koosnev sõna.
Liitsõna.

100

Kes kirjutas Liivimaa Kroonika?
Läti Henrik

100

Millised kõnevormid on eesti keeles?
Jaatav, Eitav.

100

Millise murde leviku ala on Eestis kõige suurem.
Keskmurre

100

Kuhu kuuluvad: Tuletus, liitmine, lühendamine, tüvekordus ja konversioon?
Sõnamoodustusviisid.

200

Märk mis sarnaneb asja või tegevusega, millele ta viitab.
Ikoon.

200

Kes pakkusvälja uue varasemast loetavama kirjaviisi?(17.saj lõpp)
Bengt Gottfried Forselius

200

Mis aastal ilmus esimene eestikeelde tõlgitud biibel. (Eksimis võimalus +/-5 aastat)
1739.a

200

Keele variandid, mis eristuvad kokkuleppeliste keeleliste erijoonte alusel (erinevad tunnused).
Allkeeled

200

Mitu eksemplari ilmus esimesest eesti keelde tõlgitud biiblist.
6015

300

Sõna, millele ei ole lisatud ühtegi tuletusliidet.
Tüvisõna.

300

Milline teos kajastas 1224.a toimunud ristisõdijate vallutusretki Liivimaale?
Liivimaa kroonika

300

Kuidas erineb eesti keel inglise keelset, tüpoloogiliste tunnuste poolest? (2)
ÄOS, kaassõna sõnajärg}post, omadussõna sõnajärg}A-N, Tulevik grammatikas}EI, Liikumise väljendamine}Gram, artiklite arv 0

300

Nimeta suurimad eesti keele murded. (7/8-st)
Saarte murre, Lääne-, Kesk-, Idamurre, Mulgi murre, Tartu murre, Võru murre, Kirderanniku murre.

300

Mitu tähendust on tegusõna grammatilisel kõneviisil?
Viis

400

Keeleteadusharu, mis tegeleb keelte liigitamisega ehituse alusel.
Keeletüpoloogia.

400

Nimeta 3 Eesti kirjakeele arendajat.
Mis on Masing, Ahrens, Kreutzwald, wiedelmann, Hermann

400

Eesti keeles on 9 vokaali, mitu neist on ees- ja mitu tagavokaalid?
5 ees, 4 taga

400

Mis murre on eesti kirjakeele aluseks.
Põhjaeesti keskmurre.

400

Mis on Priit Pärna 1987. aastal ajalehes Sirp avaldatud karikatuuri pealkiri?
Mis on "Sitta kah..."

500

Väikseim tähendust kandev üksus keeles.
Morfeem☺

500

Kes kirjutas 17. saj. alguses 341 leheküljelise käsikirja, mis sisaldab 39 jutluse tekste.
Georg Müller ☺

500

Nimeta kõik eesti keele 14 käänet.
nimetav omastav osastav sisseütlev seesütlev seestütlev alaleütlev alalütlev alaltütlev saav rajav olev ilmaütlev kaasaütlev ☺

500

Mis murdes puudub vältevaheldus?
Kirderannikumurre ☺

500

Millised eesti keele vokaalid on labialiseeritud vokaalid?
õ, ö, o, u.