Kadencje
Stany
Biologia
Team x
Mystery 2
100

46. Przewodniczącym Trybunału Stanu jest z urzędu osoba, której konstytucyjna kadencja wynosi: 

a. 4 lata

b. 5 lat

c. 6 lat

d. 9 lat

c. 6 lat (art. 199 ust 2)

100

86. Trybunał Stanu składa się w sumie z:

a) 15 osób

b) 18 osób

c) 19 osób 

d) 25 osób

c) 19 osób (art. 199)

100

9. Organem, którego nie możemy zaliczyć do żadnej klasycznej władzy wyróżnionej z punktu widzenia zasady  trójpodziału władz, jest:

a. Prezydent RP

b. Rzecznik Praw Obywatelskich

c. Trybunał Stanu 

d. Sąd Najwyższy

b. Rzecznik Praw Obywatelskich

100

20. W skład Krajowej Rady Sądownictwa wchodzą senatorowie w liczbie:

a. 2

b. 4

c. 5

d. 6

a. 2 (art. 187 pkt 3)

100


22. Według Konstytucji, RP jest:

a. państwem unitarnym

b. państwem federalnym

c. państwem konfederacyjnym

d. dobrem wspólnym wszystkich obywateli 

d. dobrem wspólnym wszystkich obywateli (art. 1)

200

61. Kadencja Prezesa NIK

a. jest krótsza od kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich 

b. jest równa kadencji I Prezesa SN

c. jest krótsza od kadencji wybranych członków KRS 

d. jest równa kadencji Trybunału Stanu

b. jest równa kadencji I Prezesa SN (art. 183 ust 3 - 6 lat)

200

40. Kadencja członków Trybunału Stanu

a. jest równa kadencji Prezesa NBP

b. jest krótsza od kadencji Pierwszego Prezesa SN

c. jest równa kadencji RPO

d. jest równa kadencji Sejmu

d. jest równa kadencji Sejmu (art. 199 ust 1)

200

88. Organem stanowiącym i kontrolnym w województwie jest:

a) rada wojewódzka

b) zarząd wojewódzki

c) sejm wojewódzki

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa 

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa (sejmik województwa)

200

6. W skład Krajowej Rady Sądownictwa wchodzą posłowie w liczbie:

a. 2

b. 4 

c. 5

d. 6

b. 4  (art. 187 pkt 3)

200

25. Konstytucja RP zapewnia: (art. 68)

a) bezpłatna opiekę zdrowotną finansowaną ze środków publicznych

b) bierne i czynne prawo wyborcze do Parlamentu Europejskiego

c) zakaz cenzury prewencyjnej

d) powszechne prawo do otrzymywania emerytury przez każdego obywatela

a) bezpłatna opiekę zdrowotną finansowaną ze środków publicznych (art. 68)

300

24. Kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich trwa: 

a) tyle samo co kadencja sejmu

b) tyle samo co kadencja Prezydenta RP

c) tyle samo co kadencja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli 

d) tyle samo co sędziego TK

b) tyle samo co kadencja Prezydenta RP

300

8. Stan wojenny:

a. wprowadza organ dokonujący kontroli konstytucyjności ustaw

b. jest wprowadzany na czas określony nie dłuższy niż 90 dni

c. przedłużenie tego stanu może nastąpić tylko raz i za zgodą Sejmu

d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa 

d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa (kwestię stanu wojennego reguluje art. 231 Konstytucji)

300

94.Według Konstytucji organem podległym Sejmowi jest:

a) Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

b) Krajowa Rada Sądownictwa

c) Najwyższa Izba Kontroli

d) Rada Polityki Pieniężnej

c) Najwyższa Izba Kontroli (art. 202 ust 2)

300

99. W skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wchodzi m.in.

a. osoba powołana przez Prezesa Rady Ministrów

b. 6 członków, w tym Przewodniczący 

c. dwóch senatorów wybranych przez Senat

d. żadna z powyższych

b. 6 członków, w tym Przewodniczący (art.7)

300

14. Według art. 30 Konstytucji RP źródłem wolności i praw człowieka jest:

a. Konstytucja RP

b. przyrodzona i niezbywalna godność człowieka 

c. Konstytucja RP i Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

d. Rzecznik Praw Obywatelskich

b. przyrodzona i niezbywalna godność człowieka (art.30)

400

17. Kadencja członków Rady Polityki Pieniężnej:

a. jest równa kadencji Prezesa NBP 

b. jest krótsza od kadencji Pierwszego Prezesa SN 

c. jest równa kadencji RPO 

d. jest krótsza od kadencji Prezesa NSA

a. jest równa kadencji Prezesa NBP 

400

26. Stan klęski żywiołowej wprowadza organ: 

a) sprawujący nadzór nad samorządem terytorialnym 

b) będący zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej 

c) uchwalający budżet państwa 

d) zawierający umowy międzynarodowe

d) zawierający umowy międzynarodowe

400

5. Spośród poniższych organem przedstawicielskim (reprezentującym Naród) nie jest:

a. Senat

b. Prezydent RP

c. Rada Gminy

d. Sejmik Województwa

b. Prezydent RP (reprezentuje kraj, nie naród)

400

23. Wskaż organ, którego skład nie jest kreowany, w całości lub części, przez Sejm, Senat i Prezydenta:

a. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

b. Rada Polityki Pieniężnej

c. Krajowa Rada Sądownictwa

d. Rada Bezpieczeństwa Narodowego 

d. Rada Bezpieczeństwa Narodowego (tylko prezydent)

400

13. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. dotychczas była nowelizowana:

a. 1 raz

b. 2 razy

c. 3 razy

d. 4 razy

b. 2 razy

500

29. Kadencja wybranych członków Krajowej Rady Sądownictwa trwa: 

a) tyle samo co kadencja sejmu

b) tyle samo co kadencja Prezydenta RP 

c) tyle samo co kadencja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli 

d) tyle samo co sędziego TK 

a) tyle samo co kadencja sejmu (art. 187 ust 3 - 4 lata)

500

39. Członka Rady Ministrów w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu stawia:

a. Sejm większością 3/5 ustawowej liczby posłów 

b. Sejm większością 2/3 ustawowej liczby posłów

c. Zgromadzenie Narodowe większością 3/5 ustawowej liczby posłów

d. Zgromadzenie Narodowe większością 2/3 ustawowej liczby posłów

a. Sejm większością 3/5 ustawowej liczby posłów (art. 156 ust 2)

500

89. Zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej według Konstytucji jest:

a) organ wybierany w wyborach powszechnych

b) organ dokonujący kontroli konstytucyjności prawa

c) organ kierujący administracją rządową

d) organ nadzoru nad samorządem terytorialnym 

d) organ nadzoru nad samorządem terytorialnym (art. 148)

500

30. Minimalna liczba radnych wchodzących w skład rady powiatu jest: 

a) większa od minimalnej liczby radnych wchodzących w skład rady gminy

b) większa od maksymalnej liczby radnych wchodzących w skład sejmiku województwa 

c) większa od minimalnej liczby radnych w radzie M. St. Warszawy 

d) mniejsza od minimalnej liczby członków sejmiku województwa


d) mniejsza od minimalnej liczby członków sejmiku województwa (30)

500

35. Wywłaszczenie, czyli przymusowe odebranie własności, jest w Konstytucji:

a) zakazane

b) dozwolone za zgodą sądu

c) dozwolone, ale tylko na cel publiczny i za słusznym odszkodowaniem

d) dozwolone, ale tylko za zgodą osoby wywłaszczanej

c) dozwolone, ale tylko na cel publiczny i za słusznym odszkodowaniem (art. 21 ust.2)

M
e
n
u