Parts de l'aparell digestiu 1
Parts de l'aparell digestiu 2
La Digestio 1
La Digestió 2
Malalties de l'aparell digestiu
100

En l'aparell digestiu existeixen 3 glàndules annexes, quines són?

Glàndules salivals, fetge i pàncreas

100

Quines són les 6 regions en les que se divideix l'aparell digestiu?

cavitat bucal, faringe, esòfag, estómac, intestí prim i intestí gruixut

100

La digestió pot ser de dos tipus, quins són?

Química i Mecànica

100

Com s'anomena el pas de l'aliment de la boca a l'esòfag?

Deglució

100

Per quin motiu se produeixen les HEMORROIDES

Per la dilatació de les venes que envolten l'anus

200

Quantes dents té un adult?

32

200

Nombra dos órgans de l'aparell digestiu que no formen part del tub digestiu?

Glándules salivals, fetge i pancreas

200

Què són les ONES PERISTÀLTIQUES?

Són contraccions i relaxacions musculars anulars que faciliten l'avanç del bol alimentari.

200

El suc gàstric està format per 5 substàncies, quines són?

Àcid Clorhídric, Pepsinògen, Factor de Castle, Mucina i Bicarbonat sòdic

200

De quins tius poden ser les malalties infeccioses que afecten a l'aparell digestiu?

Víriques, Bacterianes i degudes a Protozous

300
Quin òrgan produeix la BILIS i quin l'emmagatzema?

Fetge i Vesícula Biliar

300

El pancreas segrega dos hormones, quines són?

Insulina i glucagón


300

En quina part del tub digestiu se reabsorbeix la major quantitat d'aigua?

Intestí Gruixut

300

On se produeix la major part de la ABSORCIÓ dels nutrients?

Intestí Prim

300

Quin efecte pot produir l'excés d'àcid clorhídric en el duodé?

Úlceres péptiques

400

En l'intestí existeixen moltes curvatures en el teixit que el forma, saps quin nom reben eixes curvatures?

Nanses intestinals

400

En l'aparell digestiu existeix la possibilitat de que se produïsca septicèmia, en què consisteix i on és més probable que es produïsca?

Perforació de l'intestí. En l'apèndix vermiforme

400

Quines substàncies són les responsables de la coloració característica dels FEMS?

Bilirubina i Biliverdina

400

Quan tenim acidesa d'estòmac prenem bicarbonat sòdic, per què?

Neutralitza l'àcid clorhídric

400

Quin efecte pot produir en l'aparell digestiu un dipòsit de colesterol a la vesícula biliar?

Càlculs Biliars

500

Quins conductes desemboquen en la AMPUL·LA DE VATER? 

Colédoc (del fetge) i canal de Windsurg (del pàncreas)

500

Sabries dir com s'anomena la substància que uneix l'ós a la mandíbula?

Ciment

500

En els sucs digestiu en tenim alguns que fan la mateixa funció que els DETERGENTS, quins són?

àcids biliars, colesterol i lecitina

500

Quina relació existeix entre la proteïna i els aminoàcids?

Un conjunt d'aminoàcids formen una proteïna

500

L'obesitat se produeix per un augment de la capa de teixit adipós de la pell, però què és exàctament aquest teixit?

Grasa

Click to zoom
M
e
n
u