Books
Numbers/Dates
Tabernacle/Priest
Glossary
Places
100

Anu-anong aklat sa Bibliya ang bumubuo sa ebanghelyo?

Mateo, Marcos, Lucas, Juan.

100

Ang Bibliya ay binubuo ng ilang maliliit na aklat?

66.

100

Pinakamahalagang gamit sa Tabernakulo.

Kaban.

100

Awit ng papuri sa Diyos.

Salmo.

100

Hinati ni Moises.

Dagat na Pula.

200

Anong aklat sa Bibliya ang isinulat ni Mardokeo?

Esther.

200

Anong taon natapos isulat ang Bibliya?

98.

200

Pangunahing kahoy na ginamit sa Tabernakulo.

Akasya.

200

Sandata sa pangangaso o pakikipagdigma na ginagamit sa pagpapahilagpos ng palaso?

Búsog.

200

Kabiserang lungsod ng sinaunang Israel.

Jerusalem.

300

Ano ang huling aklat ng Bibliya ayon sa petsa ng pagkakatapos isulat?

3 Juan.

300

Anong taon nirebisa ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan?

2013.

300

Mga lalaking kinasihan ni Jehova na gawin ang Tabernakulo.

Bezalel, Oholiab.

300

Nangangahulugan ng pagkalipol o pagkapuksa magpakailanman.

Gehenna.

300

Lungsod na bumagsak ang pader ng latág.

Jerico.

400

Anong aklat sa Bibliya ang isinulat sa Patmos?

Apocalipsis.

400

Ilan ang kabanata ng Mga Awit?

150.

400

Ilang beses pumasok ang Mataas na Saserdote sa Kabanal-banalan ng Tabernakulo?

1. Araw ng Pagbabayad-sala.
400

Isang halaman na mahigit 50 beses binanggit sa Bibliya.

Igos.

400

Unang himala ni Jesus.

Cana.

500

Anu-anong aklat sa Bibliya ang isinulat ng mga kapatid ni Jesus?

Santiago, Judas.

500

Ilang beses ginamit ang pangalang Jehova sa Kristiyanong Griegong Kasulatan?

237.

500

Nakasabit sa laylayan ng Mataas na Saserdote.

Kampanilya, Granada.

500

Pangalan ng una at ng huling letra sa alpabetong Griego?

Alpha, Omega.

500

Nilapagan ng arka ni Noe.

Mga Bundok ng Ararat.

Click to zoom
M
e
n
u