Pronouns
A-verbs
E-verbs
И-verbs
"To be"
100
She
Како се вика „таа“ на англиски?
100
have
Како се вика „има“ на англиски?
100
to live
Како се вика „живее“ на англиски?
100
study
Како се вика „учи“ на англиски?
100
am
Како се вика „сум“ на англиски?
200
We
Како се вика „ние“ на англиски?
200
not have
Како се вика „нема“ на англиски?
200
eat
Како се вика „јаде“ на англиски?
200
to drive
Како се вика „вози“ на англиски?
200
is
Како се вика „е“ на англиски?
300
They
Како се вика „тие“ на англиски?
300
speak
Како се вика „зборува“ на англиски?
300
to drink
Како се вика „пие“ на англиски?
300
go, walk
Како се вика „оди“ на англиски?
300
(you all) are
Како се вика „сте“ на англиски?
400
I
Како се вика „јас“ на англиски?
400
See, watch
Како се вика „гледа“ на англиски?
400
can, be able to
Како се вика „може“ на англиски?
400
think
Како се вика „мисли“ на англиски?
400
(they) are
Како се вика „се“ на англиски?
500
It
Како се вика „тоа“ на англиски?
500
listen
Како се вика „слуша“ на англиски?
500
know
Како се вика „знае“ на англиски?
500
sit
Како се вика „седи“ на англиски?
500
(we) are
Како се вика „сме“ на англиски?
M
e
n
u