Pronouns
A-verbs
E-verbs
И-verbs
"To be"

100

She
Како се вика „таа“ на англиски?

100

have
Како се вика „има“ на англиски?

100

to live
Како се вика „живее“ на англиски?

100

study
Како се вика „учи“ на англиски?

100

am
Како се вика „сум“ на англиски?

200

We
Како се вика „ние“ на англиски?

200

not have
Како се вика „нема“ на англиски?

200

eat
Како се вика „јаде“ на англиски?

200

to drive
Како се вика „вози“ на англиски?

200

is
Како се вика „е“ на англиски?

300

They
Како се вика „тие“ на англиски?

300

speak
Како се вика „зборува“ на англиски?

300

to drink
Како се вика „пие“ на англиски?

300

go, walk
Како се вика „оди“ на англиски?

300

(you all) are
Како се вика „сте“ на англиски?

400

I
Како се вика „јас“ на англиски?

400

See, watch
Како се вика „гледа“ на англиски?

400

can, be able to
Како се вика „може“ на англиски?

400

think
Како се вика „мисли“ на англиски?

400

(they) are
Како се вика „се“ на англиски?

500

It
Како се вика „тоа“ на англиски?

500

listen
Како се вика „слуша“ на англиски?

500

know
Како се вика „знае“ на англиски?

500

sit
Како се вика „седи“ на англиски?

500

(we) are
Како се вика „сме“ на англиски?