Starý zákon
Nový zákon
Křesťanství
ČCE
Konfirmace
100

Kolik je knih Mojžíšových?

Pět.

100

Kolik je v Novém zákoně knih nesoucích pojmenování Evangelium? Jaké to jsou?

4, Matouš, Marek, Lukáš, Jan.

100

Jak zní Otče náš?

Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes; a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království, i moc i sláva na věky. Amen.

100

Co znamená zkratka ČCE?

Českobratrská církev evangelická.

100

Co je to konfirmace? Co znamená to slovo?

Konfirmace je potvrzením smlouvy křtu a utvrzením ve víře (lat. confirmatio).

200

Jakým příběhem začíná Starý zákon?

Vyprávěním o stvoření světa.

200

Jakou knihou končí Nový zákon?

Zjevením Janovým.

200
Kdy se připomíná upálení Mistra Jana Husa? (den a měsíc)

6. července.

200

Kolik máme svátostí? Jaké to jsou?

2, křest a VP.

200

Slaví konfirmaci i katolíci?

Ne, ale mají obdobnou slavnost: biřmování.

300

Z jakého města pocházel král David?

Betlém.

300

Čím začíná Matoušovo evangelium?

Původem Ježíše Krista.

300

Jak zní Apoštolské vyznání víry?

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.

300

Kdy bude nový evangelický zpěvník?

Už brzy ("v závěru roku").

300

Co se ti nejvíc líbilo na konfirmačních setkáních?

?

400

Vyjmenuj aspoň tři proroky.

Např. Gád, Achijáš, Chulda.

400

Ježíš byl popraven ukřižováním v Jeruzalémě při nebo před židovským svátkem...

nekvašených chlebů (Pesach, Pascha, Velikonoce)

400

Po kolika dnech po Velikonocích následují Letnice?

Po padesáti.
400

ČCE zřídila organizaci pro péči o potřebné. Jak se ta organizace jmenuje a kde je její nejbližší středisko?

Diakonie ČCE, v Ostravě.

400

zlatá cihla!
500

Vyjmenuj aspoň pět přikázání.

Preambule: Tvůj Bůh je Hospodin, který tě vysvobodil. 1. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. 2. Nebudeš se klanět modlám. 3. Nezneužiješ jméno Hospodina, svého Boha. 4. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. 5. Cti své rodiče. 6. Nezabiješ. 7. Nezcizoložíš. 8. Nebudeš krást. 9. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. 10. Nebudeš dychtit po ničem, co patří tvému bližnímu.

500

Na jaký strom vešel Zacheus aby uviděl Ježíše?

Na moruši (ČEP), na planý fíkovník (B21), na planý fík (BK).

500

Jak se jmenuje nově zvolený synodní senior ČCE?

Pavel Pokorný.

500

Kolik let má náš sbor?

101

500

Jak zní tvůj konfirmační verš?

?

Click to zoom
M
e
n
u