Dividing Polynomials
Add/Sub Polynomials
Multiply Polynomials
Zero's Polynomials
Complex #'s

100

2x+3 R:5
Divide (2x²+7x+)÷(x+2)

100

−3p³+7p²−3
Add or Subtract (5p²−3) + (2p²−3p³ )

100

12v²+18v
Multiply 6v(2v+3)

100

{ ½ , 5}
Find All of the Zeros f (x) = (2x − 1)(x − 5)

100

7i
Simplify i+6i

200

(x+5); R:0
Divide (x²+7x+10)÷(x+2)

200

5a³−5a²
Add or Subtract (a³−2a²)−(3a²−4a³ )

200

−35v−56
Multiply 7(−5v−8)

200

{3,−1∕3 ,−1}
Find all of the Zeros f (x) = (x − 3)(3x + 1)(x + 1)

200

7 + 6i
Simplify 3 + 4 + 6i

300

(3x²+5x−1); R:-3
Divide (3x³+11x²+9x-4)÷(x+2)

300

7n³+6
Add or Subtract (4+2n³)+(5n³+2)

300

12n²+14n+2
Multiply (2n + 2)(6n + 1)

300

{− 1∕2 ,−1, 1}
Find all of the Zeros f (x) = (2x + 1)(x + 1)(x − 1)

300

4i
Simplify 3i + i

400

(x+3); R:2
Divide (x² + 5x + 8) ÷ (x + 2)

400

−6n³
Add or Subtract (4n−3n³)−(3n³+4n)

400

8n²+26n+6
Multiply (4n + 1)(2n + 6)

400

{0, 1∕2 , 1, −1}
Find all of the Zeros f(x) = x(2x − 1)(x − 1)(x + 1)

400

-15i
Simplify −8i − 7i

500

(4x²-8x+8); R:-13
Divide (4x³-8x+3)÷(x+2)

500

a²−3
Add or Subtract (3a²+1)−(4+2a²)

500

6x²−20x+6
Multiply (x − 3)(6x − 2)

500

{0,3,-5}
Find all of the Zeros F(x)=x(x-3)(x+5)

500

4 + i
Simplify 3 + 3i + 8 − 2i − 7