1-10
11-30
31-60
61-99
>100
100
5
Што е „пет“?
100
11
Што е „единаесет“?
100
40
Што е „четириесет“?
100
67
Што е „шеесет и седум“?
100
100
Што е „сто“?
200
9
Што е „девет“?
200
21
Што е „дваесет и еден“?
200
55
Што е „педесет и пет“?
200
81
Што е „осумдесет и еден“?
200
111
Што е „сто и единаесет“?
300
2
Што е „два“?
300
19
Што е „деветнаесет“?
300
39
Што е „триесет и девет“?
300
72
Што е „седумдесет и два“?
300
789
Што е „седум стотини осумдесет и девет“?
400
6
Што е „шест“?
400
12
Што е „дванаесет“?
400
52
Што е „педесет и два“?
400
87
Што е „осумдесет и седум“?
400
1212
Што е „илјада две стотини и дванаесет“?
500
4
Што е четири?
500
20
Што е дваесет?
500
44
Што е четириесет и четири?
500
99
Што е „деведесет и девет“?
500
1,000,004
Што е „милион и четири“?
M
e
n
u