BIBLE HISTORY
YOU GOT JOKES?
FAMOUS SONGS
FAMOUS CHRISTIANS
SONGS
MISC
100

Who was Jesus’ adoptive father on Earth?

MARY

100

Làm thế nào để con cua được chín chân

Luộc

100

Listen

Y.M.C.A

100

LISTEN

How Great Thou Art/Lớn bấy duy Ngài

100

What's the WIFI password at a Vietnamese noodle shop?

123PHO5

200

What did God create on the 6th day?

God on the sixth day of Creation created all the living creatures and, “in his own image,” man both “male and female.”

200

how do you tell Obama to take the trash out?

bỏ rác Obama

200

LISTEN 

The Star Spangled Banner

200

LISTEN

SILENT NIGHT

200

Con cua đỏ dài 10 cm chạy đua với con cua xanh dài 15cm. Con nào chạy về đích trước?

Con cua xanh bởi vì con cua đỏ đã bị luộc chín


300

In the days of Noah, how long did it rain upon the Earth?

40 days and 40 nights 

300

Bệnh gì bác sĩ bó tay

Bệnh gãy tay

300

LISTEN

CHA CHA SLIDE

300

LISTEN

Amazing Grace

300

What do you call a fat fish?

Cá mập

400
How many books in OLD/NEW Testament

OLD - 39 NEW-27

400

Why can't Vietnamese water punch?

Because nước đá

400

LISTEN

TAKE ME OUT TO THE BALL GAME

400

LISTEN

Because he LIVES/VÌ GIÊ-XU SỐNG

400

Con cua đỏ dài 10 cm chạy đua với con cua xanh dài 15cm. Con nào chạy về đích trước?

Con cua xanh bởi vì con cua đỏ đã bị luộc chín

500

HOW MANY PEOPLE SAW JESUS GO UP TO HEAVEN (TAKEN UP)

More than 500 people (1 Corinthian 15:6)

500

What do you call meat that satan eats?

Thịt heo

500

LISTEN

WE WILL ROCK YOU

500

LISTEN

MIGHTY TO SAVE

500

Cái gì chặt không đứt, bứt không rời, phơi không khô, đốt không cháy?

Nước

Click to zoom
M
e
n
u