5th Grade Math 5
5th Grade Math 3
5th Grade Math 1
5th Grade Math 4
5th Grade Math 2
5th Grade Math 6
Riddles
Ratio
100
How can you write nineteen and eighty-two hundredths
What is 19.82
100

What is the LCM of 100 and 50

100

100

The place value of the 5 in 125,487

What is the thousands place

100

Joe is 30 years younger than his mama. Let m represent the age of Joe's Mama. Which of the following expression can help us determine Joe's age?

a) m + 30

b) 30m

c) m - 30

d) m/30

c) m - 30

100

(8/3) + (8/4)

Add 

4 2/3

100

Si Elijah ay may 3 pulang jolen, 5 asul na jolen, and 7 berdeng jolen. Isulat ang ratio ng asul na jolen sa bilang ng lahat ng jolen.

5 : 15

or 

5/15 

or 

5 to 15

100

Buto't balat, lumilipad

Sarangola

100

Mayroong 25 sugus packages at 50 skittles packages.  Ano ang ratio ng bilang ng skittles sa bilang ng sugus?

50 : 25

200

3.24 + 2.7 =

5.94
200

Write a fraction equivalent to 

 8/15 with a denominator of 75

40/75

200
Subtract: 80.0-39.6
What is 40.4
200

Ang isang fish tank ay 2ft ang haba, 1 ft ang lapad, at 1.5 ft ang tangkad. Ano ang volume ng fish tank?

3ft3

200

Solve:

83.781 - 15.425

68.356

200

The place value of 3 in 472.139 is....

hundredths

200

Ikaw may ari't walang makakaagaw. Ngunit ang paggamit, hindi maaaring makamit.

Iyong pangalan

200

Si Adolfo ay nakakuha ng 5 goal kada laro ng soccer. Ilang goal ang makukuha ni Adolfo kung 3 beses siya naglaro ng soccer?

15 goals

300

(25/6) divide (48/8)

25/36

300

What is the coordinate of point A?

(5,-2)

300

1.05 x 3.67 

3.8535

300
add: 5.67+2.34
What is 8.01
300

22 - 2 * 5 + 9 / 3

15

300

What is the definition of absolute value?

Absolute value is How far a number is from zero

300

Dalawang balon, hindi malingon. Kay lapit lapit na sa mata,di mo parin makita.

Iyong tainga (Your ears !!)

300

Si Vinnie nakashoot ng 4 three-point shots sa 2 beses nilang naglaro ng basketball . Ilang three-point shots  ang makukuha ni Vinnie kung naglaro sila ng 4 na basketball games.

8 Three-point shots

400

Write 14 3/9 as an improper fraction

129/9

400

Simplify and Solve

4 * 6^3

864

400

5(a + b) + a

if a=6, b=8

76

400

x2 + y2 - 2

if x=8, y=6

98

400

Which of the following are prime numbers?

2, 4, 7 , 9 , 12, 15, 24, 29, 31, 39

2, 7, 29, 31

400

Reflect the point (-5, 3) over the x axis

(-5,-3)

400

Isang prinsesa, punong-puno ng mata, masarap at matamis ngunit matalim sa dila.

Pinya (Pineapple)

400

Si Mr. Ellison nakascore ng 30 na points sa isang game.  Ilang points ang makukuha ni Mr. Ellison sa tatlong game?

90 points

500

Write 69/8 as a mixed number

8 5/8

500

8.923 x .46

4.10458

500

Find the GCF of 48 and 64

16

500

Simplify by Combining like terms:  

3x + 2y + 7z - x + 3y - 2z - 8

2x + 5y + 5z -8

500

Write these numbers from Least to Greatest:

-0.30, 1/4, 0, -1, and 30%

-1, -0.30, 0, 1/4, 30%

500

5x3 + 8x2 + 2x + 7

if x=2

83

500

Nang hatakin ko ang baging, nagkagulo ang mga matsing. Tinuktok ko sa bangka, nagsialisan ang mga isda.

Kampana (Bell)

500

The Atlanta Braves scored 6 runs in 1 game.  How many runs would they have in 4 games?

24 runs

600

0.448 divided by 0.8

0.56

600

Si Abby ay mayroong baseball practice na 45 minuto ang tagal. Nagsimula ito ng 5:00 o'clock. Nung matamos ni Abby ang kanyang practice, naghintay siya ng 25 minuto para masundo. Anong oras sinundo si Abby?

6:10

600

Si Liam ay napagod noong biyernes.

Kadalasan, siya ay gumigising ng 7:30, pero gumising siya ng 1 hour and 45 minutes later than usual. Anong oras siya gumising?

9:15 am

600

Si Charles naglakad ng 2/5 na kilometro galing sa bahay ng kanyang kaibigan. Naglakad ulit siya at ang kaibigan niya papunta sa mall ng 3/5 na kilometro. Gaano kahaba ang nilakad ni Charles.

1 Kilometro

or

5/5 Kilometro

600

Evaluate the expression:  5(2+1)- 6 + 4

43

600

The quotient of 3,654 and 4 is...

913.5

600

Hindi pari, hindi hari, nagdadamit ng sari-sari. Hindi makukuha, hindi mapapa-amo, itsura ko'y nakaw sa gamu-gamo.

Paru-Paro (Butterfly)

600

The Washington Capitals scored 20 goals in 2 games.  How many would they score in 4 games?

40 goals