Bible Character
Bible Place/ Thing
Bible Events
Publication
Organization
100

Unang Hari sa Israel

Saul

100

Sa ilog na ito nabautismuhan si Jesus.

Ilog Jordan

100

Digmaan ng Dakilang Araw ng Diyos na Makapangyarihan sa Lahat (Apocalipsis 16:14,16)

Armagedon

100

Application na ginagamit natin para madownload ang mga updated publication sa JW.ORG. Makukuha ito sa play store/ apple store.

JW Library

100

Website na dinisenyo ng mga Saksi ni Jehova para magbigay ng pampatibay at impormasyon mula sa Bibliya at available na sa mahigit 1,000 wika.

300

Nabuhay siya ng 930 years (Genesis 5:5). Hindi na mapapasama sa bubuhayin muli ni Jehova sa hinaharap. (x2)

Adan

300

Dito ibinayubay o ipinako si Jesus (Gawa 5:30)

Tulos

300

Ang panahong ito ay tinawag sa 2 Timoteo 3:1-5 na "Panahong Mapanganib at Mahirap ang Kalagayan"

Huling Araw

300

Aklat na inirelease sa Taunang Meeting 2020. May layunin na gamitin sa pag-aaral ng Bibliya at tutulong sa estudyante na iapply ang natutuhan sa Bible.

Masayang Buhay Magpakailanman

300

Tawag Noon sa mga Saksi ni Jehova (x2)

Estudyante ng Bibliya

500

Isang patutot ng Jerico na naging mananamba ni Jehova. Isa siya sa apat na babaeng binanggit sa talaangkanan ni Jesus sa Mateo.

Rahab

500

Ang sagradong bagay na matatagpuan sa kabanal- banalan na tabernakulo o nang maglaon ay templo. Dito inilagay ang dalawang tapyas ng bato ng kautusan, garapon ng manna at tungkod ni Aaron na nag-usbong.

Kaban ng Tipan

500
Kailangan itong gawin sa buong lupa bago dumating ang wakas. (Mateo 24:14)

Ipangaral ang Mabuting Balita ng Kaharian

500

Brochure na ginagamit para ipakilala kung Sino tayong mga Saksi, ang ating Gawain at Organisasyon.

Sino ang Gumagawa ng Kalooban ni Jehova ngayon?

500

Kauna-unahang Presidente ng Samahang Watch Tower. Nagbuhos ng kaniyang lahat ng ari-arian para sa pagpapalawak sa gawain ni Jehova.

Charles Taze Russel

700

Nang siya ay papunta sa Bethel, tinukso siya ng mga batang lalaki sa lunsod na paulit-ulit na nagsabi "Umakyat ka, Kalbo". Ngunit matapos niya silang sumpain sa ngalan ni Jehovah, 2 babaeng oso ang lumabas at niluray ang 42 sa mga bata. (2 Hari 2:23-24)

Eliseo

700

Puno/ Halaman na isinumpa ni Jesus dahil ito ay hindi mabunga. (Mark 11:21) (x2)

Puno ng Igos (Fig Tree)

700

Tanging okasyon na iniutos ni Jesus na patuloy nating gawin bilang pag-alaala sa kaniya.

Hapunan ng Panginoon o Memoryal

700

Aklat na ginagamit sa pagtuturo sa mga bata ng mga kwento sa Bibliya. Nirebisang aklat mula sa "Ang Aking Aklat ng mga Kwento sa Bibliya"

Mga Aral na Matututuhan Mo Mula sa Bibliya

700

Kabuuang Bilang ng mga Saksi ni Jehova ayon sa 2020 Ulat: A) 8,345,808  B) 8,695,808

B) 8,695,808

1000

Ang kaniyang lola ay dating isang patutot at ang kaniyang lolo ay si Gilead. Dahil sa isang tagumpay, siya ay nanatiling single sa buong buhay niya at naglingkod sa santuwaryo.

Anak na Babae ni Jepte

1000

Likidong ginamit ni Noe para hindi makatagos ang tubig sa loob ng arka. (Genesis 6:14)

Alkitran

1000

Ilang Taon ang Katumbas ng Pitong Panahon (Oktubre 607 BCE hanggang Oktubre 1914 CE) ayon sa hula sa Daniel Kabanata 4.

2,520 years

1000

Article Series sa ating JW Library at JW.ORG na nagtatampok ng mga nilikha ni Jehova at nagpapalalim ng ating pagkilala sa Maylalang.

May Nagdisenyo Ba Nito?

1000

isang produksiyong may nakarekord na mga pahayag sa Bibliya at makukulay na slide at pelikula na sinaliwan ng musika, ay sinimulang ipalabas sa New York City noong Enero 11, 1914.

Photo Drama of Creation

Click to zoom