Holiday
Animals
Things
Food
Miscellaneous
100
Mev lis qliv xis mav
Merry Christmas
100
ev lim faam
elephant
100
phev pawm
paper
100
khauv kam khuav lam
Coca Cola
100
phiv sawm phlaij
Fisherprice
200
Iv xam tawm
Easter
200
npav tawm flais
butterfly
200
khaus phlis yuv tawm
computer
200
mas kas loov nim
Macaroni
200
xav tawm ntem
Saturday
300
ntaav kim
donkey
300
thev lis foos
telephone
300
has baag nkaws
hamburger
300
Khaab ntim khees
candy cane
400
xes las plev seem
Celebration
400
ov taam phuv
octopus
400
saas phus
shampoo
400
av paum
Apple
400
Thawv thawm
turtle
500
Nees thev vam tim
Nativity
500
maav kim
monkey
500
khauv qhu lev tawm
calculator
500
vas tawm mev leem
Watermelon
500
ntiv saam nev vim
dictionary
Click to zoom