Ikidowinikewin
Reduplication Fun
Geyaabi Reduplication
Grammar Fun
Anooj
100

It's a good movie/show

minwaatese

100

Bimose

Babimose

100

Jiibwaa

Jaachiibwaa

100

I've found it

ni-mikaan

100

Wa'a bineshii oganawendaan owe gidinwewininaan

Aginjibagwesi

200

It looks small

agaasinaagwawd

200

Miizii

Maamiizii

200

Ombinige

O'ombinige

Owombinige

200

I'm done teaching

Nindishkwaa-gikino'amaage

200

Ongo bineshiiyensag giiwenh ogii-miijinigowaan Nenabozhoon

Goshkongesiinsag

300

Has a big mouth

mangidoone

300

Inaabi

Ayinaabi

300

Mindido

Mamaandido

300

I wanted to go there

Ni-wii-izhaanaaban

Ningii-wii-izhaa

Ndaana-wii-izhaa

300

Owe giga-izhise giishpin aadisookeyan niibing

Omagakii giga-wiipemig

400

It's dirty (water)

wiinaagamin

400

Mangishkiizhigwe

Mamaangishkiizhigwe

400

Daa

ayindaa

400

S/he will be there on Tuesday

Wedi da-ayaa niizhogiizhigadinig 

400

Mii omaa wenjibaad Adam Beech

Wiinibiig/Miskwaagamiwiziibiing (Winnipeg)

500

Breaks ones hand

Bookonikeshin

500

Bookogaade

Boopookogaade

500

Puts on shoes

Babiitakizine

500

I came and tried to talk to him that way (one word, use ganoonaa)

Nin-gii-bi-izhi-gagwe-ganoonaa

500

Owe ogii-odaminwaadaanaawaaban anishinaabeg mewinzha jibwaa-miigaanaawaad iniwe zhaaganaashan wedi Mishinimaakinong (Michilimackinaw)

Baaga'adowewin

Click to zoom