numbers
Days of the Week
Months
Weather
Animals
100

3 iwe.

Awegonen niswi?

100

sunday iye.

awegonen Aname'a giizhigad?

100

February iye.

Awegonen Migiziwi Giizis?

100

Raining owe.

Awegonen gimiiwan?

100

Bear aa'a.

Awegonen Makwa?

200

10 iwe.

awegonen midaaswi?

200

Tuesday iwe.

Awegonen Niizho giighigad?

200

May iwe.

Awegonen Zaagibagaa giizis?

200

Snowing iwe.

Awegonen zoogipon?

200

Rabbit aa'a.

Awegonen waabooz?

300

25 iwe.

Awegonen niizhtana ashi naanan?

300

Wednesday iwe.

Awegonen Aabitose?

300

July iwe.

Awegonen Miinikewi giizis?

300

Nice day owe.

Awegonen Mino giizhigad?

300

Lynx aa'a.

Awegonen Bizhiw?

400

200 iwe.

Awegonen 200?

400

Thursday iwe.

Awegonen Niiyo giizhigad?

400

August iwe.

Awegonen Manoominikewi giizis?

400

Foggy owe.

Awegonen Awan?

400

Otter aa'a.

Awegonen Nigig?

500

1000 iwe.

Awegonen midasswaak?

500

Friday iwe.

Awegonen Naango giizhigad?

500

November owe.

Awegonen Gashkadino giizis?

500

Thundering owe.

Awegonen Anamikiikaa?

500

Kingfisher aa'a.

Awegonen Giishkimaanasii?

Click to zoom