Juridiske begreber
Afgrænsning
Juridisk metode
Økonomisk metode
Lidt Øko og Integreret metode
100

Hvad er forskellen mellem en bekendtgørelse og en lovbekendtgørelse og hvad er deres formål?

En bekendtgørelse er en administrativ forskrift, der udstedes med hjemmel i en lov. Formålet med en bekendtgørelse er at gennemføre eller udfylde en lovs regler. 

En lovbekendtgørelse er en teknisk sammenskrivning af den oprindelige hovedlov med senere ændringslove. Lovbekendtgørelser udarbejdes med det formål at styrke overblikket over gældende ret.

100

Hvorfor afgrænser vi os fra almindelige kapitalselskaber og fokuserer på børsnoterede selskaber med aktier optaget til handel på et reguleret marked? Giv mig 3 grunde.

1) Den stigende anvendelse af skadesløsholdelsesklausuler primært ses i børsnoterede selskaber.

2) Børsnoterede selskaber har et særligt højt kapitalberedskab

3) Risikoen for søgsmål er større, hvilket gør skadesløsholdesesklausuler nødvendige

100

Hov. I troede, at I var færdige med afgrænsning. I kan kan tro om igen! 

Hvorfor afgrænser vi os fra de skattemæssige aspekter?

Igen vælger afhandlingen summarisk at behandle de skattemæssige aspekter baserert på to afgørelser fra skattemyndigheden, SKM2011.359.SR og SKM 2014.506.SR

I og med skadesløsholdelsesklausuler ikke er reguleret i dansk ret samt, foreligger skadesløsholdelsesklausulers skattemæssige behandling heller ikke fast, hvorfor vi afgrænser os fra dette.

100

Hvad er den økonomiske problemformulering?

"I hvilket omdang skadesløsholdelsesklasuler er efficiente til kontrakten mellem bestyrelsesmedlemmet og selskabet"

100

Hvad er den integrerede problemformulering?

"Hvilke tiltag kan implementeres for at skabe en samfundsefficient tilstand på området for ledelsens erstatningsansvar?"

200

Hvad er en retskilde og hvordan ser det danske retskildehierarki ud?

Retskilde er en fællesbetegnelse for lov eller eller en dom eller et princip eller en sædvane eller andet, som danner grundlag for at fastlægge gældende ret.


Grundloven/EU-lovgivning

Love

Retspraksis

Administrativ praksis

Sædvaner

Forholdets natur

200

Hvorfor afgrænser vi os fra ledelsen og DL 3-19-2?

I visse situationer vil et direktionsmedlem være un-derlagt et over/underordnelsesforhold, hvilket resulterer i, at direktionsmedlemmet, som led i en erstatningssag, ville kunne påberåbe sig arbejdsgiveransvar.9 En skadesløsholdelsesklausul vil dog på trods af et principalansvar stadig være aktuel, da et erstatningsbeløb, som selskabet har måtte udrede som følge af en direktørs uforsvarlige adfærd, kan kræves betalt af denne under hensyn til den udviste skyld og omstændighederne i øvrigt. jf. EAL § 23.

200

Hvorfor afgrænser vi os fra Nordic Waste A/S?

Iht. Nordic Waste A/S sagen, så er dette en sag, som endnu ikke er behandlet af domstolene. Sagen benyttes udelukkende til at belyse, hvilke konsekvenser en hypotetisk skadesløsholdelsesklausul vil have.

200

Forklar mig den hypotetisk deduktive forklaringsmodel samt, hvilke teorier vi benytter som explanans.

Den hypotetisk deduktive forklarings ´model består af to hovedkomponenter. Explanans, som er de regler og teorier, man ønsker at forklare noget med, hvorimod explanandum er det fænomen, som ønskes forklaret.


Vi anvender i den økonomiske analyse i høj grad P/A teori, coase teoremet og Shavell som explanans.

200

Hvodan anvender vi Coase, Shavell og Spilteori i afhandlingen?

Coase: Vi benytter Coase som et bagvedliggende rationale til efficiensbetragtningen. Coase mener, at der kan opnås en pareto optimal kontrakt så længe der ikke er noget asymmetrisk information og transaktionsomkostninger. I vores tilfælde behandler vi i mindre grad transaktionsomkostningerne.

Shavell: Shavell anvender vi et samfundsmæssigt perspektiv "socially ideal solution". vil være den tilstand, hvor den der er bedst egnet til at bære tabet, bærer tabet. Afhandlingen behandler vi denne teori selskabet som værende risikoneutralt og bestyrelsesmedlemmet, som værende risikoavers.

Spilteori: Via spilteori ser vi på, hvordan bestyrelsesmedlemmets incitament til at yde den høje eller lave indsats bliver før og efter implementeringen af incitamentsfremmende ordninger. VI benytter her backwards induction.

300

Hvad er en retssædvane?

Uskreven regel (handelemåde) som er fulgt stadig og længe.

300

Hvad er fri proces og hvorfor afgrænser vi os fra fri proces?

Fri proces er helt konkret når sagsøgte får beskikket en advokat på statens regning. Vi afgrænser os fra fri proces, da det ikke anses for udslagsgivende for problemformuleringernes behandling og besvarelse.

300

Hvordan beskriver Richard A. Posner retsøkonomien og hvad hedder denne metode også?

Han italsætter det, som en metode, hvorpå lovgiver ved iagttagelse af juraen bør supplere denne ud fra en pragmatisk vinkel betydende, at økonomisk teori bør anvendes i betragtningen af de juridiske regler.


Den erhvervsjuridiske metode!

300

Beskriv P/A teorien samt, hvordan vi benytter det i den økonomiske analyse?

I P/A teorien fokuseres der på, hvordan man i situationer med asymmetrisk information og nyttemaksimerende aktører kan opnå incitamentsforentlige kontrakter.


Vi benytter P/A teori mellem bestyrelsesmedlemmet og selskabet, hvor bestyrelsesmedlemmet agerer, som agenten og selskabet som principalen. 

300

Beskriv de fire scenarier i den økonomiske analyse.


Bonus: Hvordan beskrives negativ korrelation i forbindelse med afhandlingen?

Scenarie 1: Dette scenarie beskriver kontraktforholdet mellem det enkelte bestyrelsesmedlem og selskabet UDEN skadesløsholdelsesklausuler.

Scenarie 2: Dette scenarie beskriver kontraktforholdet mellem bestyrelsesmedlemmet og selskabet, hvor selskabet skadesløsholder for det fulde forventede erstatningsansvar

Scenarie 3: Dette scenarie beskriver kontraktforholdet mellem bestyrelsesmedlemmet og selskabet, hvor der sondres mellem kvalificerede og ukvalificerede bestyrelsesmedlemmer. Skadesløsholdelse er i dette scenarie også muligt

Scenarie 4: Dette scenarie er en forlængelse af scenarie 3. Det antages dog her at bestyrelsesmedlemmernes kvalifikationer er negativt korreleret med det forventede erstatningsansvar.


Negativ korrelation (afhandling): Hvis bestyrelsen er super kvalificeret, vil det også betyde, at sandsynligheden for erstatningsansvar er lavere. vice versa, hvis bestyrelsesmedlemmet ikke er kvalificeret, vil det betyde, at sandsynligheden for erstatningsansvaret er højere.

400

Hvad er den retsdogmatiske metode?

Den retsdogmatiske metode dækker over en model, hvor retskilder anvendes og analyseres med henblik på, at disse beskrives, systematiseres og fortolkes. 

400

Hvorfor afgrænser vi os fra regler om CSR og ESG?

Vi anvender faktisk summarisk begreberne i analysen, dog findes det mindre relevant at inddrage disse begreber når der tales om skadesløsholdelse.

400

Hvilke to metoder nævnes der i forbindelse med en komparativ analyse?

Der sondres mellem to metoder. 

Ole Lando nævner den analytiske metode og Landerbericht.

1) den analytiske metode anvendes i tilfælde, hvor forskelle og ligheder mellem landendes retsregler belyses og sammenlignes

2) Bonus hvis du kan denne. (Kunne ikke finde den)

400

Hvilke to betingelser skal være opfyldt før, at vi ifølge den juridiske analyse har efficiens?

Vi har valgt at definere begrebet efficens ved at der skal opfyldes to betingelser

1) Deltagerbetingelsen, hvorpå det belyses, hvordan selskabet via skadesløsholdelse kan tiltrække den kvalificerede bestyrelsesmedlem uden, at det er på bekostning af selskabet.

2) Incitamentsforenlighedsbetingelsen, hvorpå der undersøges, hvilke mider der kan anvendes til at opnå incitamentsforentlighed i et omfang, så agentens maksimerende adfærd er i overensstemmelse med selskabets ønskede ageren.

400

Hvordan benyttet vi Coase og Shavell i den intergreret?

Vi tager her igen udgangspunkt i Coase rationale fra tidligere samt Shavell's teori om Socially ideal solution for at vurdere, hvorvidt lovgiver bør implementere regler om skadesløsholdelsesklausuler. 

500

Hvad er et cirkulære? Kom gerne med et eksempel

Cirkulære er administrative dokumenter, der er mere overordnede og generelle, og som retter sig til myndigheder. Cirkulærer indeholder ofte, hvordan love og/eller bekendtgørelser forstås samt anvendes i praksis. 

Eksempel: Kunne være en vejledning til myndigheder

500

Hvorfor afgrænser vi os fra ejeraftaler?

Helt konkret, afgrænser vi os fra en dybdegående behandling af ejeraftaler grundet, at de ikke er bindende overfor selskabet jf. KSL § 82.

500

Hvordan benyttes de fleste domme vi anvender? 


Bonus: Hvad er forskellen på primær og sekundær ret? Kom med eksempler.

Da der som sagt ikke foreligger noget domspraksis på skadesløsholdelsesklausuler, har anvendelsen af domspraksis været minimal. Når det er sagt, så er der benyttet flere domme, som fortolkningsbidrag til at forklare relevante principper i forbindelse med skadesløsholdelsesklausuler. Herunder selskabets interesse, da det bidrager til ansvarsvurderingen. Domme om ledelsesansvar, da det bidrager til at vurdere den gældende ansvarsnorm.


Primær ret er traktaterne hvor sekundær ret er retsforskrifter, der er udstedt på grundlag af disse. Det kunne være forordninger, direktiver og afgørelser.

500

Hvad er analyseniveauet, den hårde kerne samt beskyttelsesbælte i afhandlingen?

Analyseniveau: Virskomhed

Den hårde kerne: Det er den invariable del af forskningsprogrammet, som der ikke kan ændres i. I afhandlingen fremstår det som det maksimeringsrationale de to aktører ver isæt besidder.


Beskyttelsesbæltet: Det er de situationsforudsætninger, hvor nye belslutningssituationer formuleres.

500

Hvilken sag perspektiverer vi til og hvad forsøger vi at påvise?

Nordic Waste A/S. Vi forsøger at påvise, hvilke konsekvenser en skadesløsholdelsesklausul vil have i en nyere sag.