Voldsbestemmelser
Drabsbestemmelser
Tilregnelse
Fareforvoldelse/hjælpepligter
Chancen
100

Er der stafbart at spytte en anden i ansigtet?

Ja, Strl § 244. Se U 2006.2687 H.

100

Er det strafbart at begå selvmord?

Nej. Straffeloven indeholder ingen sanktioner mod selvmordsforsøg. Det er lovligt at begå selvmord, hvis det udføres egenhændigt

100

Hvilke former for tilregnelseskrav er der?

Direkte forsæt, sandsynlighedsforsæt, dolus eventualis og uagtsomhed.

Det er ikke en fejl ligeledes at nævne dolus Alexanderson 

100

Hvad er tilregnelseskravet i Strl § 252 (fareforvoldelse), og hvad skal man have tilregnelse til?

Forsæt, (forsæt til at forvolde nærliggende fare for nogens liv eller førlighed).
Strl § 252: med fængsel indtil 8 år straffes den, der for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde volder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.

U 1965.158 V: T, der var fører af et motorkøretøj, forsøgte at komme i kontakt med to gå- ende kvinder, A og B, ved at køre op bag ved dem i den modsatte side af kørselsretningen for derefter at bremse op lige bag ved dem. T’s fod gled imidlertid på bremsepedalen, hvorved han påkørte de to kvinder. 

                                   


100

Hvad betyder "forvolder nogen ellers ildebrand på fremmed ejendom" i Strl § 181?

At bestemmelsen er subsidiær ift. Strl § 180.

Strl § 180: sætter nogen ild til egen eller fremmed ejendom under sådanne omstændigheder, at han indser, at andres liv derved udsættes for overhængende fare, eller det sker med forsæt til at volde omfattende ødelæggelse af fremmed ejendom eller til at befordre oprør, plyndring eller anden sådan forstyrrelse af samfundsordenen, straffes han med fængsel indtil på livstid.

Strl § 181: forvolder nogen ellers ildebrand på fremmed ejendom, straffes han med fængsel indtil 6 år.
Stk. 2. på samme måde straffes den, der med forsæt til at besvige brandforsikringen eller krænke panthaveres rettigheder eller med lignende retsstridigt forsæt forvolder ildebrand på egen ejendom eller på andens ejendom med ejerens samtykke.
Stk. 3. Straffen kan stige til fængsel i 10 år, hvis der foreligger særligt skærpende omstændigheder.

200

Kan der gives diskulperende samtykke til vold?

Ja, eks. under visse omstændigheder ved slagsmål.

200

Hvornår er de i Strl §§ 237, 238 (mor/barn), 239 (mord efter begæring) hhv. 241 forskellige delikter fuldbyrdet?

Ved dødens indtræden.

200

På jagt tror T, at der er et rådyr i et buskads. Han skyder på det, han tror er dyret, men dræber jagtkammeraten A, der befandt sig i buskadset. Hvad kan der lægges vægt på ved afgørelsen af, om T havde den fornødne tilregnelse for at ifalde strafansvar?

Ikke forsæt til overtrædelse af Strl § 237, det er et spørgsmål om uagtsomhed efter Strl § 241.

200

Hvornår er færdselsloven § 53 (spirituskørsel) fuldbyrdet?

Tilstrækkeligt at vedkommende har forsæt til at forsøge at køre køretøjet. Fremrykket fuldbyrdelsesmoment. Spørgsmålet i praksis er fra hvornår, man kan bevise forsættets tilstedeværelse.

200

Kan man stjæle fra en tyv?

Ja, efter ordlyden er det besidderens samtykke og ikke ejerens der er afgørende. Retspraksis straffer for at undgå, at genstanden kommer længere væk fra ejeren, ikke for at beskytte tyven.

Strl § 276: for tyveri straffes den, som uden besidderens samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse. Med rørlig ting sidestilles her og i det følgende en energimængde, der er fremstillet, opbevaret eller taget i brug til frembringelse af lys, varme, kraft eller bevægelse eller i andet økonomisk øjemed.

300

Hvorfor er strafmaksimum højere i Strl §§ 246 end 241?

Strl § 246 er farlig forsætlig vold med døden som uagtsom følge mens Strl § 241 er uagtsomt manddrab og ikke et forsætligt farligt angreb.

300

Hvad er forskellen på Strl §§ 239 og 240?

Hvem den dræbende handling udføres af.
Strl § 239: drab efter begæring –  drabshandlingen udføres ikke af den døde.
Strl § 240: hjælp til selvmord – drabshandlingen udføres af den døde selv.

300

A sidder sammen med B og drikker. A er fuld og giver udtryk for, at han er meget træt af livet og overvejer at begå selvmord. B overlader ham sin ladte pistol med ordene: ”gør det så, hvis du virkelig vil”. Hvad kan der lægges vægt på ved afklaringen af, om B havde forsæt til overtrædelse af Strl § 240?

Overvejende sandsynligt, at A vil begå selvmord. U 1991.48 Ø - der kan i sådanne tilfælde dømmes grundet sandsynlighedsforsæt.

300

Hvad er forskellen på et konkret og et abstrakt faredelikt?

Konkret: en fare som omtalt i bestemmelsen skal reelt være opstået.
Abstrakt: en adfærd, som er egnet til at bevirke en vis fare, eks. spirituskørsel.

300

Uden at sige et ord hæver A en pistol og peger på F. Hvad skal A straffes for?

Isoleret set er det en trussel om at skyde F, Strl § 266. Men det kan – afhængigt af forsættet – være forsøg på eller indledning til en række andre forbrydelse, f.eks. drab, røveri og afpresning.

Strl § 266: den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar handling, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

400

Hvad omhandler ordensbekendtgørelsen § 3?

Forbud mod slagsmål, skrigen, råben, eller anden støjelig, voldelig, fornærmelig, eller lignende optræden, der er egnet til at forstyrre den offentligt orden.

400

A har åbnet for en gashane for at tage sit liv. Da han er blevet bevidstlød, er glasflasken tom. B sætter en ny flaske til, og A dør. Hvordan skal B straffes?

Strl § 237. Der er ikke drab efter begæring idet A er bevidstløs (Strl § 239), og A udfører ikke selv den dræbende handling (Strl § 240).

400

Færdselsloven § 53 stk. 1: ”for spirituskørsel straffes den, som fører eller forsøger at føre et motordrevet køretøj efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen overstiger 0.5 promille, eller at alkoholkoncentrationen i udåndingsluften under eller efter kørslen overstiger 0.25 mg pr. liter luft”. Hvad er tilregnelseskravet?

Tilregnelseskravet for overtrædelser af særlovgivningen er uagtsomhed. Spirituskørsel kræver derfor alene uagtsomhed. 

Skal der ligeledes straffes efter nogle af straffelovens bestemmelser, kræver det forsæt mm. andet udtrykkeligt fremgår af bestemmelsen jf. straffelovens § 19. 

400

T kaster en ølflaske over mod A for at forskrække ham. T har ikke forsæt til at ramme, men rammer alligevel A. Hvad kan T straffes for?

Ikke forsæt til vold, men til overtrædelse af § 252 (fareforvoldelse), der også objektivt overtrædes; hvis betydelig legemsskade kan § 249 (uagtsom legemsbeskadigelse) også anvendes.

400

Kan en blotter straffes efter Strl § 232 (blufærdighedskrænkelse), hvis tilskueren ikke føler sig blufærdighedskrænket?

Ja det er tilstrækkeligt, at handlingen i almindelighed er egnet som blufærdighedskrænkende adfærd.

500

A udøver simpel vold over for B, der dør som følge af angrebet. Hvordan skal A straffes?

A straffes efter Strl §§ 244 og 241 i sammenstød, da volden ikke er kvalificeret til at kunne straffes efter Strl § 246.

500

Hvorfor er strafbortfald nævnt som mulighed i Strl § 238 (mor/barn)?

Af hensyn til moder/barn-forholdet samt moderens sindstilstand.

500

Hvad er definitionen på dolus eventualis?

Gerningsmanden har indset følgen (eller et gerningsmoments tilstedeværelse) som mulig, og han har godkendt eller forholdt sig accepterende til, at denne følge kunne indtræde. ”Ske hvad der ske vil”.

500

Hvad er ligheden og forskellen på ordene i Strl § 253 (hjælpepligter) ”øjensynlig livsfare” og ”tilsyneladende livløs”?

Lighed: der må ikke være vished for, at den pågældende er død.

Forskel: personen i ”øjensynlig livsfare” vides at være i live. Ved ”tilsyneladende livløs” er det usikkert, om vedkommende er død.


500

Hvornår fuldbyrdes Strl § 279 (bedrageri)?

Efter ordlyden: når forurettede er blevet bestemt til en handling eller undladelse som har bevirket et tab.

I praksis: i visse tilfælde er væsentlig risiko for tab tilstrækkeligt.

Click to zoom