Transport
places
numbers
people
travel
100

Bus

basu

100

umi

beach

100

san

3

100

watashi

me, I, myself

100

gakkoo ni ikimasu

Going to school

200

Taxi

takushii

200

eki

station

200

roku

6

200

teacher

sensei

200

Umi ni ikimasu ka.

Are you going to the beach?

300

car

kuruma

300

kooen

park

300

8

hachi

300

watashi wa ikimasu

I am going

300

Tomodachi wa gakkoo ni ikimasu ka.

Is your friend going to school?

400

train

densha

400

gakkoo

school

400

juu

ten

400

The teacher is going

sensei wa ikimasu

400

Is the teacher going by train?

sensei wa densha de ikimasu ka

500

subway

chikatetsu

500

friend's house

tomodachi no ie

500

juu ni

12

500

tomodachi wa ikimasu ka

Is your friend going?

500

I am going to my friend's house by bicycle

Watashi wa jitensha de tomodachi no ie ni ikimasu.

Click to zoom