Kings
Jehovah/Godly Qualities
Questions From Readers
Prophets
Apostles
100

Why did King Asa remove his grandmother from being a sort of first lady?

 Ասա թագավորը ինչո՞ զրկեց իր տատ Մաաքային պատվավոր դիրքից՝ տիկնությունից,

Because she promoted false worship of an idol.

Քանի որ վերջինս առաջ էր տանում կեղծ երկրպագությունը։

100

Since Jehovah forbids idolatry, why did he not punish Aaron for making the golden calf?

Եթե Եհովան արգելում է կռապաշտությունը, ապա ինչո՞ւ Ահարոնին չպատժեց ոսկե հորթ պատրաստելու համար։

Because of such supplication and for at least two other reasons, it seems that Jehovah answered Moses’ prayer and did not punish Aaron. One reason apparently had to do with Aaron’s record of faithfulness. 

However, Aaron’s subsequent actions indicate that his heart was not with this idolatrous movement. He evidently gave in to pressure.

Պատճառներից մեկն, ակներևաբար, Ահարոնի հավատարմությունն էր։

Սակայն Ահարոնի հետագա արարքները ցույց են տալիս, որ նա իր կամքին հակառակ էր գնացել այդ քայլին։ Ակներևաբար, նա ճնշման տակ էր դա արել։

100

Jehovah used Samuel to write what Bible books?


Judges, Ruth, and part of First Samuel.

200

Why did King Hezekiah proceed to rebel against the king of Assyria? And instead of trusting in himself to win the war, what happened when he put his trust in Jehovah?

 Ինչո՞ւ թագավոր Եզեկիան ապստամբեց Ասորեստանի թագավորի դեմ և այլևս նրան չծառայեց

փոխարեն իրեն վստահելու պատերազմի հաղթելու հարցում ի՞նչ պատահեց, երբ նա հույսը դրեց Եհովայի վրա:

The kingdom of Judah was under God’s disfavor and the worship of false gods ran unrestrained in Judah, so to regain God's favor and get rid of false worship, he broke the alliance with Assyria.

Then Jehovah sent an angel and wiped out every mighty warrior, leader, and chief in the camp of the king of Assyria so that he went back to his own land in disgrace.

Հուդայի արքայությունը Աստծո տհաճության ներքո էր, և կեղծ աստվածների երկրպագությունը անզուսպ էր Հուդայում, Ուստի Աստծու բարեհաճությունը վերականգնելու և կեղծ երկրպագությունից ազատվելու համար նա կոտրեց դաշինքը Ասորեստանի հետ:

Եհովան մի հրեշտակ+ ուղարկեց և բնաջինջ արեց Ասորեստանի թագավորի բանակում գտնվող բոլոր խիզախ և ուժեղ ռազմիկներին+, առաջնորդներին ու իշխաններին+, իսկ Սենեքերիմը ամոթահար իր երկիրը վերադարձավ։

200

Who is Gog of Magog mentioned in the book of Ezekiel?

 Who is also Gog of Magog mentioned in the book of Revelation?

Ո՞վ է Մագոգի Գոգը, որը նշված է Եզեկիել գրքում:

Ո՞վ է Մագոգի Գոգը, որը նշված է Հայտնություն գրքում:

A coalition of nations that will attempt to annihilate God's people.

Rebellious humans who at the end of 1.000 years will rebel against God.

Ազգերի կոալիցիան՝ որը կփորձի ոչնչւցնել Աստծու Ժողովրդին

1000 տարվա վերջում՝ վերջնական փորձության ընթացքում, նրանք, ովքեր ապստամբել են Եհովայի դեմ:

200

What was Daniel's Babylonian name?

Why was he thrown into the lion's pit?

Belteshazzar

He prayed to God when ordered not to.

300

Which prophet did King Manasseh likely put to death?

Մանասե թագավորը ո՞ր մարգարեին, հավանականությամբ, սպանեց:

Isaiah

Եսայիա

300

Proverbs 24:16 says: “The righteous one may fall seven times, and he will get up again.” Does this refer to someone who repeatedly falls into sin but then is forgiven by God?

Առակներ 24։16-ում ասվում է. «Եթե արդարը նույնիսկ յոթ անգամ ընկնի, վեր կկենա»։ Արդյո՞ք այս համարը այն անհատի մասին է, ով անընդհատ մեղք է գործում և ներում ստանում Աստծուց

Actually, that is not the point of this verse. Rather, it refers to someone who falls in the sense of repeatedly facing problems or adversities and who gets up again in the sense of being able to recover. Yes, rather than speak of “falling” in the moral sense of falling into sin, Proverbs 24:16 refers to experiencing problems or difficulties, even repeatedly. 

Իրականում դա չէ այս համարի նշանակությունը։ Խոսքը այն անհատի մասին է, ով ընկնում է, այսինքն՝ անընդհատ բախվում է դժվարությունների ու խնդիրների, բայց նորից վեր է կենում այն իմաստով, որ կարողանում է հաղթահարել դրանք։ Այսպիսով՝ Առակներ 24։16-ը ոչ թե այն մարդու մասին է, ով մեղքի մեջ է ընկնում, այլ նրա մասին, ով դժվարություններ ու խնդիրներ է ունենում, նույնիսկ շատ անգամներ։

300

Apart from writing the book of Jeremiah, what other Bible books is he credited for writing?

! and 2 Kings, and Lamentations.

400

While in captivity in Babylon, King Manasseh repented and prayed to Jehovah and he was moved and restored to the kingship. What did King Manasseh do after the kingship was restored to him?

Բաբելոնում գերության մեջ գտնվելիս Մանասե թագավորը զղջաց և աղոթեց Եհովային, և նա հուզվեց և վերականգնեց նրան թագավորության մեջ: Ի՞նչ արեց Մանասե թագավորը թագավորական պաշտոնում վերականգնվելուց հետո: Ի՞նչ արեց Մանասե թագավորը յերբ թագավորությունը վերականգնվեց իրեն

He removed the foreign gods and the idol image from Jehovah’s house, as well as the altars he had built “in the mountain of the house of Jehovah and in Jerusalem.” Manasseh prepared the altar of Jehovah and began to sacrifice upon it, encouraging others also to serve Jehovah.

Անասեն օտար աստվածներն ու կուռքերը Եհովայի տնից վերացրեց, ինչպես նաև բոլոր զոհասեղանները, որ կառուցել էր Եհովայի տան սարի վրա ու Երուսաղեմում, ապա հրամայեց դրանք քաղաքից դուրս թափել։ Բացի դրանից, նա վերականգնեց Եհովայի զոհասեղանը և սկսեց դրա վրա խաղաղության զոհեր ու երախտագիտության զոհեր մատուցել։ Նա պատվիրեց Հուդային, որ Իսրայելի Աստված Եհովային ծառայեն։

400

Why were David and Bath-sheba not put to death for committing adultery, whereas their newborn son died?

Ինչո՞ւ Դավիթն ու Բերսաբեն շնություն գործելու համար մահվան չդատապարտվեցին, այնինչ նրանց նորածին որդին մահացավ։

Since the human judges could not read hearts, they were to render judgment on the basis of the conduct of the wrongdoers as established by the facts. An act of adultery called for the death sentence. Jehovah chose to make an exception and deal with the matter himself. David and Bath-sheba were not to escape all consequences of their sin and so their child died.  

Քանի որ այդ դատավորները ի վիճակի չէին կարդալու մարդկանց սրտերը, նրանք պետք է որոշում կայացնեին մեղք գործած անհատների այն գործողությունների հիման վրա, որ հաստատված էին փաստերով։ Շնության համար մահապատիժ էր սահմանված։ Աստված որոշեց բացառություն անել ու անձամբ զբաղվել տվյալ գործով Դավիթն ու Բերսաբեն չէին խուսափելու իրենց գործած մեղքի բոլոր հետևանքներից ուստի նրանց երեխան մահացավ:

400

Who was one of the best prophets that Jehovah knew?

Moses- Deuteronomy 34:10 But there has never again arisen a prophet in Israel like Moses, whom Jehovah knew face-to-face

500

Why did Berodach-Baladan king of Babylon send letters and a gift to King Hezekiah of Judah?

Ինչո՞ւ Բաբելոնի թագավոր Բերոդաք-Բալադանը նամակներ և ընծա ուղարկեց  Հուդայի թագավոր Եզեկիային:

To attempt to gain the support of the kingdom of Judah, along with that of Elam, in a coalition against Assyria.

Փորձում էր Հուդայի և Էլամի թագավորություներից աջակցություն ստանալ Ասորեստանի դեմ պայքարելու համար:

500

The apostle Paul wrote that Jehovah “will not let you be tempted beyond what you can bear.” (1 Cor. 10:13) Does this mean that Jehovah assesses in advance what we can bear and then chooses the trials we will face? 

Պողոս առաքյալը գրեց, որ Եհովան թույլ չի տա, որ մեր կարողությունից վեր փորձվենք (1 Կորնթ. 10։13)։ Արդյո՞ք դա նշանակում է, որ Եհովան նախօրոք որոշում է, թե ինչ փորձության կարող ենք դիմանալ, և հետո ընտրում է, թե որ փորձությունը թույլ տա։

As we examine 1 Corinthians 10:13, we will see that the Bible does not support the idea that Jehovah knows ahead of time what we can endure and then decides what trials we will have. First, Jehovah gave humans free will, the freedom to make choices. Second, Jehovah does not protect us from “unexpected events.” Third, each one of us must maintain integrity to Jehovah. Fourth, Jehovah does not choose to know everything that will happen to us ahead of time.

Չկա որևէ աստվածաշնչյան հիմք մտածելու, որ Եհովան նախօրոք որոշում է, թե ինչ փորձության կարող ենք դիմանալ, և հետո ընտրում է, թե որ փորձությունը թույլ տա։ Առաջին՝ Եհովան մարդկանց տվել է ազատ կամքի պարգևը։ Երկրորդ՝ Եհովան չի պաշտպանում մեզ «ժամանակից և պատահարից» Երրորդ՝ մեզնից յուրաքանչյուրը ներգրավված է անարատության հարցում։ Չորրորդ՝ Եհովան միշտ չէ, որ օգտագործում է ամեն ինչ նախապես իմանալու իր կարողությունը։

500

Nehemiah served as 􏰃􏰃􏰃􏰃􏰃􏰃􏰃􏰃􏰃 to Persian King 􏰃􏰃􏰃􏰃􏰃􏰃􏰃􏰃􏰃􏰃.


cupbearer, Artaxerxes.

Click to zoom
M
e
n
u